Nikita Chruszczow

Urodził się w Kalinówce, koło Kurska w 1894 roku. Pochodził z rodziny chłopskiej, od 14 roku życia pracował jako ślusarz. W 1918 roku wstąpił do partii bolszewickiej, jednocześnie został członkiem Armii Czerwonej. W 1929 roku rozpoczął studia w Akademii Przemysłu, była to instytucja kształcąca partyjne kadry do kierowania przemysłem. Od 1931 roku pracował w moskiewskim aparacie partyjnym. W 1934 roku został członkiem KC WKP(b) i jako szef partii jest bezpośrednio odpowiedzialny za tzw. „wielkie czystki” w ZSRR.  W 1935 roku został już sekretarzem KC WKP(b) i członkiem Biura Politycznego tejże partii. W 1939 roku wszedł w skład Biura Politycznego.

 

W czasie II wojny światowej był odpowiedzialny za wkroczenie Armii Czerwonej na tereny Zachodniej Ukrainy (17 września 1939 roku),jej sowietyzację oraz  wywózkę Polaków .Po wojnie wrócił na Ukrainę, gdzie m.in. kierował likwidacją ukraińskiego ruchu narodowego.

 

Od 1949 roku ponownie został sekretarzem KC, stając się jednocześnie najbliższym współpracownikiem Stalina. W 1953 roku, kiedy rozpętała się walka o władzę po śmierci Stalina Chruszczow wyszedł z niej zwycięsko i stał się od września 1953  I sekretarzem KC KPZR. Rozpoczął walkę o likwidacje systemu stalinowskiego, najlepszym tego przykładem był wygłoszony na XX zjeździe KPZR słynny już dziś tajny referat, krytykujący działalność Stalina. Chruszczow stanowczo rozprawiał się z opozycja wobec siebie, a po zdjęciu gen. Żukowa z najwyższych stanowisk miał pełnię władzy, o czym świadczy przejęcie przez niego funkcji premiera rządu w marcu 1958 roku.

 

Najsłynniejsze działania w polityce zagranicznej to dążenie do osłabienia zimnej wojny, poprawa stosunków z Jugosławia, poszerzenie swobód państw satelickich ZSRR, stłumienie powstania na Węgrzech w 1956 roku oraz sprowokowanie kryzysu kubańskiego w 1962 roku.

 

Chruszczow został odsunięty od władzy, pod zarzutem ograniczenia kolegialności władzy oraz tworzenia kultu własnej osoby. Mieszkał pod Moskwą, nagrywając swoje wspomnienia, które ukazały się w USA. Zmarł 11 września 1971 roku w Moskwie.

Autor: