Augustyn Hlond

Urodził się w 1881r. w Brzęczkowicach koło Mysłowic w rodzinie kolejarza. Był kardynałem, prymasem Polski, salezjaninem. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do zakonu salezjańskiego, wyjechał do Włoch i tam ukończył studia. Powrócił do Polski i w 1899 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie. Również w 1899 roku otrzymał tytuł doktora, po ukończeniu Papieskich studiów gregoriańskich. W latach 1919-1922 pełnił posługę prowincjała salezjańskiej niemiecko- austriacko-węgierskiej prowincji w Wiedniu. 7 listopada 1922 roku Hlond został mianowany administratorem apostolskim polskiego Śląska, a w 1925 roku pierwszym biskupem katowickim. W następnej kolejności został arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, co wiązało się z objęciem urzędu prymasowskiego. Posługę pełnił w latach 1926-1946. W czerwcu 1927 roku Augustyn Hlond otrzymał godności kardynalskie. Zasługą społeczną prymasa było m.in. powołanie w 1930 roku Akcji Katolickiej - organizacji zrzeszającej świeckich przy Kościele. Inną organizacją którą współtworzył, było Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.

 

W okresie dwudziestolecia wojennego Hlond nie angażował się politycznie, swoją działalność skupił na zadaniach religijnych, np. zorganizował kongres misyjny w Poznaniu 1927 w roku.

 

Wybuch II wojny światowej zastał prymasa w Polsce, jednak podobnie jak rząd i on podjął decyzję o opuszczeniu Polski 17 września 1939 roku. 19 wrześniu udało się prymasowi dotrzeć do Watykanu, gdzie przez jakiś czas prowadził zabiegi dyplomatyczne w sprawie polskiej. Od 1940 do 1943 roku przebywał w Lourdes we Francji, gdzie informował opinie światową o sytuacji w okupowanej przez Rosjan i Niemców Polsce.

 

W lutym 1944 roku. Prymas Hlond został aresztowany, a następnie internowany w Paryżu i Westfalii. W lipcu 1945 roku tuż po zakończeniu II wojny światowej powrócił wbrew decyzji rządu emigracyjnego, ale za zgodą stolicy apostolskiej do Polski. Do końca swego życia starał się zachować niezależność polskiego Kościoła od władz komunistycznych. Zmarł w Warszawie w 1948 roku.

Autor: