Kilka słów od autorów ...

Wos na 6 to profesjonalnie opracowane zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie. Aby ułatwić wyszukiwanie, tematy zostały przyporządkowane sześciu głównym działom (społeczeństwo, polityka, ustrój, prawo, stosunki międzynarodowe, problemy i zagrożenia współczesnego świata) i omówione w takiej samej kolejności, jak na lekcjach. Dodatkowo w serwisie znajdują się biografie postaci, które wywarły wpływ na losy Polski i świata w XX i XXI wieku. Wos na 5-tkę to kompletne vademecum maturzysty, przygotowującego się do matury pisemnej i ustnej.

Opracowania tematów

Społeczeństwo

Formy organizacji społeczeństwa - Instytucje społeczne - Jednostka i grupa społeczna - Kultura - Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - Naród i wspólnota narodowa - Polskie społeczeństwo w dobie przemian - Społeczeństwo - informacje wstępne - Społeczeństwo obywatelskie

Polityka

Demokracja - Doktryny społeczne i polityczne - Media - czwarta władza - Obywatel w państwie demokratycznym - Państwo - Partie polityczne - geneza, podział, funkcje - Prawo wyborcze - System partyjny i jego rodzaje - System partyjny RP - Systemy polityczne wybranych krajów - Typy rządów w państwach demokratycznych

Ustrój

Transformacje w Polsce - Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej - Władza samorządowa - Władza sądownicza - Władza ustawodawcza - Władza wykonawcza

Prawo

Akty prawne RP - Konstytucja - Podział prawa - Prawa człowieka - Prawa człowieka w Polsce - Prawo i jego funkcje - Prawo krajowe - Systemy ochrony praw człowieka

Stosunki międzynarodowe

Od Jałty do Jesieni narodów - Organizacja Narodów Zjednoczonych - Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego - Polska polityka zagraniczna po 1989 roku - Regionalne inicjatywy integracji i międzynarodowej współpracy - Wspólnota Europejska - proces integracji

Zagrożenia i problemy współczesnego świata

Katastrofy ekologiczne - Klęski żywiołowe - Konflikty międzynarodowe - Problemy ekologiczne - Problemy społeczno-ekonomiczne - Przestępczość zorganizowana i zjawisko międzynarodowego terroryzmu - Walka z problemami ekologicznymi