Kilka słów od autorów ...

Geografia 6 - to kompendium wiedzy z zakresu liceum. Posłuży Ci w utrwalaniu wiedzy podczas nauki oraz pomoże w przygotowaniu do matury.

Opracowania tematów

Geografia fizyczna świata

Budowa Geosfery

Dzieje Ziemi - Minerały i skały - Ruchy górotwórcze - Ruchy skorupy ziemskiej - Wnętrze Ziemi

Czynniki Egzogeniczne

Działalność lodowców - Działalność wiatru - Działalność wód płynących - Grawitacyjne ruchy masowe - Trzęsienia ziemi - Wietrzenie skał - Zjawiska krasowe

Fauna i flora

Fauna na Ziemi - Flora na Ziemi - Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

Gleby

Warstwa glebowa

Klimat i pogoda

Atmosfera - Bilans cieplny Ziemi - Ciśnienie atmosferyczne - Cyrkulacja atmosfery - Opady atmosferyczne - Temperatura powietrza na powierzchni Ziemi - Zróżnicowanie pogody i klimatu na kuli ziemskiej

Mapa

Klasyfikacja map - Mapa jako źródło informacji geograficznej - Miejsce geografii w nauce - Składniki i cechy mapy

Wody na powierzchni ziemi

Formy występowania lodu na Ziemi - Jeziora - Morza i oceany - Obieg wody w przyrodzie - Rzeki - Wody morskie - Wody podziemne - Źródła

Ziemia jako system fizyczno-geograficzny

Pomiar czasu na Ziemi - Ruchy Ziemi i ich konsekwencje - Ziemia jako planeta układu słonecznego - Zmiany oświetlenia Ziemi

Geografia Polski

Geografia społeczno-ekonomiczna Polski

Degradacja i ochrona środowiska w Polsce - Demografia Polski - Handel zagraniczny - Lasy w Polsce - Podział administracyjny Polski - Przemysł w Polsce - Rolnictwo i chów zwierząt w Polsce - Rybołóstwo w Polsce - Struktura osadnicza Polski - Surowce mineralne i źródła energii w Polsce - Transport w Polsce - Turystyka i rekraacja w Polsce

Geografia fizyczna Polski

Budowa geologiczna - Człowiek a srodowisko przyrodnicze - Klimat w Polsce - Krainy geograficzne Polski - Morze Bałtyckie - Obszar i granice Polski - Rzeźba powierzchni Polski - Szata roślinna i gleby w Polsce - Śieć wodna w Polsce - Świat zwierząt w Polsce

Geografia społeczno-ekonomiczna świata

Gospodarka na świecie

Światowe gospodarki

Ludność

Ludność na świecie - Migracja - Narodowości i języki świata - Procesy urbanizacyjne - Rasy - Religie świata - Struktura demograficzna - Struktura zawodowa ludności na świecie

Podział polityczny świata

Podział polityczny świata

Przemysł

Energetyka - Przemysł na świecie - Surowce metaliczne - Światowe regiony przemysłowe - Źródła energii

Rolnictwo, gospodarka leśna, rybołówstwo

Leśnictwo - Rolnictwo i hodowla - Rybołóstwo

Siły zbrojne

Konflikty zbrojne - Organizacje międzynarodowe o charakterze militarnym

Transport

Transport na świecie

Turystyka

Turystyka zagraniczna

Człowiek a środowisko

Środowisko geograficzne i człowiek

Globalne i regionalne problemy środowiskowe - Relacje człowiek-środowisko geograficzne na przestrzeni wieków - Rozwój zrównoważony - Zdrowie ludności na świecie