Ut unum sint

25 maja 1995 roku Jan Paweł II opublikował encyklikę pod nazwą Ut unum sint podtytuł w tłumaczeniu polskim Aby byli jedno. Jest to papieski dokument składający się z trzech rozdziałów na temat zagadnień ekumenicznych. Papież ukazuje historyczne działania, ale też współczesną potrzebę Kościoła na drodze do ekumenizmu. Wyraża troskę o utraconą jedność wśród chrześcijan, a jednocześnie nadzieją na możliwość pojednania. Jan Paweł II zachęca wiernych do działania na rzecz jedności i pojednania, „aby wszyscy stanowili jedno”. „Wierzyć w Chrystusa - podkreśla Papież - znaczy pragnąć Kościoła, pragnąć Kościoła znaczy pragnąć komunii łaski, która odpowiada zamysłowi Ojca, powziętemu przed wszystkimi wiekami”. Widocznym znakiem postępu na drodze do zjednoczenia jest dostrzeganie podobieństw „To wzajemne uznanie - zwraca uwagę Papież - wynika przede wszystkim z uznania jednego chrztu i z płynącego stąd wymogu, by Bóg był uwielbiony w swoim dziele”. W zakończeniu Ojciec Święty przekazuje naukę życia na co dzień w komunii z innymi.