Redemptoris Mater

25 marca 1987 roku Jan Paweł II opublikował encyklikę pod nazwą Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła. We wprowadzeniu Jan Paweł II wyjaśnia, że do napisania tej encykliki skłoniła go perspektywa Roku 2000, który jako milenijny jubileusz narodzenia Jezusa Chrystusa zwraca równocześnie uwagę w stronę Jego ziemskiej Rodzicielki. Encyklika składa się z trzech części i dotyczy roli Matki Bożej w życiu Kościoła i wierzących. Jan Paweł II ukazuje związki pomiędzy przeszłością, a przyszłością, wskazuje na znaki czasu oraz drogi współczesnego Kościoła. W pierwszej części autor medytuje nad osobą Maryi i jej związkiem z Jezusem, w części drugiej przedstawia Maryję jako wzór, model, przewodniczkę dla każdego człowieka, natomiast część trzecia wskazuje na pośrednictwo i wstawiennictwo Maryi w służbie Kościołowi i człowiekowi. Papież pisze: „Kościół widzi Ją po macierzyńsku obecną i uczestniczącą w licznych i złożonych sprawach, których pełne jest dzisiejsze życie jednostek, rodzin i narodów; widzi Ją jako Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze złem, aby nie upaść, a w razie upadku, aby powstać”. Dalej czytamy: „poprzez Rok Maryjny Kościół zostaje wezwany nie tylko do tego, aby przypomniał wszystko co w jego przeszłości świadczy o szczególnej macierzyńskiej współpracy Bogarodzicy z dziełem zbawienia w Chrystusie Panu - ale także, aby przygotował ze swej strony drogi na przyszłość do tej zbawczej współpracy, koniec bowiem drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa otwiera jakby nową perspektywę”. Ogłoszony Rok Maryjny rozpoczął się w uroczystość Pięćdziesiątnicy 7 czerwca 1987 roku.