Czasowniki modalne i modal + perefct infinitive

Should (n’t) (nie) powinno się

Must – musieć

Musn’t – nie wolno

May/might – móc

Needn’t – nie musieć

Can (n’t)/couldn’t – móc, umieć, potrafić

Powyższe czasowniki nazywamy modalnymi, ponieważ nie potrzebują żadnego operatora, by tworzyć pytania czy przeczenia. Można powiedzieć, że same się modelują. Między modalnym, a czasownikiem następującym  po nim nic nie stawiamy.

 

ZDANIE TWIERDZĄCE

 • You should eat 5 portions of fruit and vegetable every day. - Codziennie powinno się jeść 5 porcji owoców i warzyw.

Aby utworzyć PYTANIE wystarczy przestawić modalny przed podmiot (inwersja):

 • Should I eat 4 or 5 portions of fruit and vegetable every day? - Codziennie powinno się jeść 4 czy 5 porcji owoców i warzyw?

Aby stworzyć PRZECZENIE dodajemy ‘not’ do modalnego:

 • You shouldn’t  disturb your sister. - Nie powinieneś przeszkadzać siostrze.

Tzw. Czasownikiem półmodalnym jest ‘have to’ oznaczające musieć, które potrzebuje operatora do/does/did. W 3 os. l. poj. występuje has to. Tym  różni się tym od must, że wyraża czynności, które musimy zrobić, ponieważ ktoś nam każe, ponieważ jest to narzucony obowiązek, natomiast must używamy mówiąc zobowiązaniach wypływających z naszego sumienia, poczucia obowiązku.

 

Przeciwieństwem do must (musieć) jest don’t have to (nie musieć) , a nie UWAGA musn’t, które oznacza nie wolno.

 

 • Did you have to drink milk when you was little? - Czy musiałeś pić mleko, kiedy byłeś mały?
 • I don’t have to go to school tomorrow. - Nie musze jutro iść do szkoły.
 • She has to write two compositions in this semester. - W tym semestrze musi napisać dwa wypracowania.

 

 MODAL VERB+ HAVE + PAST PARTICIPLE (III forma czasownika)

 

Czasowników modalnych + have + czasownik III forma używamy kiedy rozmawiamy o prawdopodobieństwie zaistnienia jakiś wydarzeń w przeszłości:

 • May/might have been – może coś się stało w przeszłości (nie jesteśmy pewni)

He might have loved her before. - Mógł ją kochać wcześniej

 • Must have been –coś musiało było się stać (jesteśmy pewni)

He must have visited her  a few times. - Musiał był odwiedzać ją kilka razy

 • Should have been – coś powinno było być zrobione, ale nie było zrobione

I should have gone there. - Powinnam była tam pójść.

 • Shouldn’t have been – coś nie powinno było być zrobione, ale zostało wykonane

You shouldn’t have bought it. - Nie powinieneś był tego kupować.

 • Can’t/couldn’t have been – niemożliwe, aby coś się stało.

Tom can’t/couldn’t have called. His mobile is broken. - niemożliwe, aby Tom dzwonił. Ma zepsutą komórkę.