Rzecznik Praw Obywatelskich

dział: Ustrój

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich powstała w 1987 r. Został on powołany w celu ochrony praw jednostki przed naruszeniami jej wolności ze strony publicznych instytucji. Rzecznik stoi na straży wolności i praw obywatelskich. Konstytucja III RP z 1997 r. wprowadziła zasadę niezawisłości oraz niezależności Rzecznika Praw Obywatelskich od innych państwowych organów oraz immunitet Rzecznika. Została także przedłużona jego kadencja do 5 lat (ponownie może zostać wybrany tylko raz).

 

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Decyzja zapada bezwzględną większością głosów. Rzecznik jedynie w wyjątkowych okolicznościach może być odwołany z pełnionej funkcji (zrzeczenie się urzędu, trwałej niezdolności do pełnienia funkcji itp.)

 

Corocznie Rzecznik przedstawia Sejmowi sprawozdanie za swojej działalności oraz informacje o stanie przestrzegania praw człowieka i obywatela w Polsce.

 

Skargę do Rzecznik ma prawo złożyć każda fizyczna i prawna osoba, która uważa że jej prawa są łamane przez organy władzy publicznej. Wniosek musi zawierać następujące informacje: dane osoby skarżącej, dane osoby, której dany wniosek dotyczy oraz określenie jakie prawa i wolności zostały naruszone. Takie prawo posiadają także osoby niebędące obywatelami Polski, a przebywające na terytorium naszego państwa.