Instytut Pamięci Narodowej

dział: Ustrój

Instytut Pamięci Narodowej został powołany na mocy ustawy z 1998 r. Do jego zadań należy: gromadzenie i udostępnianie dokumentów archiwalnych dawnych służb bezpieczeństwa państwa komunistycznego, prowadzenie śledztw dotyczących przestępstw popełnionych w latach 1939 – 1989 oraz działalność o charakterze edukacyjnym. Siedziba IPN znajduje się w Warszawie, a jego oddziały funkcjonują w 10 miastach, które są siedzibami sądów apelacyjnych.

 

Na czele IPN stoi prezes powoływany oraz odwoływany przez Sejm większością 3/5 głosów za zgodą Senatu na wniosek złożony przez Kolegium IPN. Kandydat nie może należeć do żadnej partii politycznej, nie może być posłem, senatorem. Posiada immunitet formalny. Obok Prezesa IPN działa także Kolegium IPN, składające się z 11 osób, wybieranych na 7 lat przez Sejm (bezwzględną większością głosów). Do jego kompetencji należy zajmowanie stanowiska w sprawach ustalania zasad archiwizacji dokumentów oraz ustalania zasad ich udostępniania.

 

Struktura Instytutu Pamięci Narodowej wygląda następująco:

  • Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
  • Biuro Edukacji Publicznej.