Sąd Najwyższy

dział: Ustrój

Sąd Najwyższy jest naczelnym sądowym organem w Polsce. Do jego zadań należy sprawowanie nadzoru nad sądami powszechnymi i wojskowymi w zakresie orzekania. Jest także sądem kasacyjnym w sprawach, które są przedmiotem rozstrzygnięć sądów powszechnych. Do jego kompetencji należy również podejmowanie uchwał wyjaśniających przepisy prawne oraz rozstrzygające zagadnienia w konkretnej sprawie. Jedna z izb Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa jest sądem odwoławczym (II instancji) od orzeczeń wydanych przez I instancję wojskowego sądownictwa – w sądzie okręgowym. Sąd Najwyższy jest także uprawniony do rozpoznawania protestów wyborczych, do stwierdzania ważności wyników wyborów parlamentarnych i wyborów prezydenckich oraz ogólnokrajowych i konstytucyjnych referendów.

 

W skład Sądu Najwyższego wchodzą:

  • I Prezes Sądu Najwyższego (powołuje go prezydent na 6 lat spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego)
  • Prezesi Sądu Najwyższego (powoływani przez prezydenta na wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego)
  • Sędziowie Sadu Najwyższego (powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony)

 

Na stanowisko sędziego może być powołany obywatel polski, który ukończył studia prawnicze, ma nieskazitelny charakter, wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej o raz zawodowym doświadczeniem.

 

Sąd Najwyższy składa się z 4 izb:

  • Izba Cywilna
  • Izba Karna
  • Izba Wojskowa
  • Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych