Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

dział: Ustrój

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) stoi w Polsce na straży wolności słowa oraz zapewnienia prawa obywatelom od rzetelnej informacji telewizyjnej i radiowej. Jej zadaniem jest także dbałość o otwarty i pluralistyczny charakter polskich mediów (istnienie zarówno mediów państwowych jak i prywatnych). Do jej szczególnych kompetencji należy określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców, określanie w porozumieniu z premierem kierunków polityki państwa w dziedzinie telewizji i radiofonii, kontrola nad nadawcami, przyznawanie koncesji stacjom telewizyjnym i radiowym.

 

KRRiT składa się od grudnia 2005 r. z pięciu osób. Wcześniej liczyła 9 osób, wybieranych na 6-letnią kadencję (1/3 składu była odnawiana co dwa lata). Obecnie członków Rady powołuje Sejm – dwie osoby, Senat – jedna osoba oraz prezydent – dwie osoby. Członkowie KRRiT nie mogą przynależeć do partii politycznych oraz związków zawodowych. Nie mogą także prowadzić działalności publicznej, której nie można byłoby pogodzić ze sprawowaną funkcją w KRRiT.