System polityczny Włoch

dział: Polityka

Współczesne Włochy są republiką parlamentarną, której ustrój określiła konstytucja z 1947 r. Jest to państwo unitarne o dość dużej autonomii przyznanej władzom lokalnym. Prezydent republiki włoskiej (obecnie Giorgio Napolitano) jest wybierany na 7 lat przez obie izby zgromadzenie elektorów, które tworzą parlamentarzyści i delegaci z poszczególnych regionów. Prezydent mianuje urzędników na określone stanowiska państwowe, powołuje sędziów, ratyfikuje międzynarodowe umowy, jest głównodowodzącym sił zbrojnych. Prezydent zwołuje pierwsze posiedzenie izby, ogłasza termin wyborów, ma prawo rozwiązać jedną bądź obie izby parlamentu. Powołuje premiera a na jego wniosek ministrów. Nie ponosi odpowiedzialności politycznej, a jedynie konstytucyjną i karną. Do zadań rządu należy kierowanie polityką zagraniczną państwa, koordynowanie działalności poszczególnych resortów oraz państwowej administracji, dbanie o porządek publiczny. Za swoją działalność rząd ponosi polityczną odpowiedzialność przed parlamentem. W sytuacjach wyjątkowych rząd ma prawo wydać dekret z mocą ustawy, który jednak do 60 dni musi zostać zatwierdzony przez parlament. Urząd premiera Włoch pełni obecnie Romano Prodi. Włoski parlament składa się z dwóch izb: Izby Deputowanych i Senatu. W pierwszej z nich, w izbie niższej, zasiada 630 deputowanych, a w izbie wyższej 315 senatorów. Parlament pełni funkcje ustawodawczą, zatwierdza budżet przedstawiony przez rząd, ogłasza stan wojny. Ma prawo do sprawowania kontroli nad rządem.