System polityczny Francji

dział: Polityka

We Francji występuje system mieszany, który ukształtował się za rządów prezydenta Charlesa de Gaulle’a. Prezydent w tym systemie cieszy się najwyższym autorytetem. Parlament nie zajmuje dominującej pozycji. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent (obecnie Nicolas Sarkozy) oraz rząd. Prezydent republiki francuskiej wybierany jest na 7-letnią kadencję w bezpośrednim głosowaniu, uprawnionych do tego obywateli. Do jego kompetencji należy powoływanie premiera, przewodniczenie obradom rządu, pełnienie roli zwierzchnika sił zbrojnych, prawo do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, mianowanie sędziów oraz prawo łaski. Prezydent ma pełną kontrolę nad działalnością rządu. Ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za naruszenie prawa przed Wysokim Trybunałem Sprawiedliwości. Rząd tworzą ministrowie oraz sekretarze stanu. Rząd jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną, kieruje także państwową administracją. Za swoje działania jest odpowiedzialny przed Zgromadzeniem Narodowym. Urząd premiera Francji pełni obecnie François Fillon. Parlament Francji składa się z dwóch izb: ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Zgromadzenie Narodowe wybierane jest na okres 5 lat i składa się z 490 deputowanych. Izba Wyższa, czyli Senat reprezentuje terytorialne wspólnoty republiki francuskiej, a więc poszczególne gminy, departamenty i terytoria. Senatorzy wybierani są na okres 9 lat, a wybory przeprowadza się w poszczególnych departamentach. Konstytucja zmniejszyła rolę parlamentu i jego kompetencje. Zredukowano jego ustawodawcze uprawnienia. Zadaniem parlamentu jest sprawowanie kontroli nad rządem.