Zastępstwo prezydenta

dział: Ustrój

Urząd prezydenta ulega opróżnieniu wskutek śmierci prezydenta, zrzeczenia się przez niego urzędu, uznania prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe za niezdolnego do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia, stwierdzenia nieważności wyboru oraz po złożeniu prezydenta z urzędu na mocy orzeczenia Trybunału Stanu.

 

Do czasu objęcia urzędu prezydenta przez nowego kandydata, w jego zastępstwie władze sprawuje Marszałek Sejmu. Jeśli Marszałek Sejmu nie może tej funkcji wykonywać, wówczas przejmuje ją Marszałek Senatu. Osobom, które sprawują urząd prezydenta w jego zastępstwie przysługują jego wszystkie uprawnienia, za wyjątkiem możliwości rozwiązania Sejmu.