Rada Ministrów

dział: Ustrój

Drugim organem pełniącym władzę wykonawczą jest Rada Ministrów, czyli rząd. Prowadzi ona politykę zagraniczną oraz kieruje całością rządowej administracji. W polskim systemie politycznym została przyjęta zasada domniemania kompetencji. Rząd jest na jej podstawie uprawniony do podejmowania decyzji w sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla prezydenta bądź innego organu administracji rządowej lub samorządowej.

 

Rząd tworzą prezes Rady Ministrów (premier) oraz wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie rządu. Rada Ministrów działa w sposób kolegialny. Na czele rządu stoi premier. Do jego kompetencji należy:

 • kierowanie pracami rządu
 • reprezentowanie Rady Ministrów
 • koordynowanie pracą członków rządu
 • wydawanie rozporządzeń
 • nadzór nad samorządem terytorialnym

Poszczególni ministrowie są członkami rządu oraz stoją na czele określonych resortów, których pracą kierują. Pracę wykonują za pomocą sekretarzy i podsekretarzy stanu, którzy są powoływani przez premiera. Ministrowie mają prawo do wydawania rozporządzeń i zarządzeń. W skład Rady Ministrów mogą również wchodzić osoby powołanie przez premiera do pełnienia określonych zadań.

 

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może tworzyć Komitety Rady Ministrów. Są to jej organy opiniodawczo-doradcze, do ich zadań należy koordynacja działań określonych ministrów. Dla przykładu w 1993 r. został powołany Komitet Ekonomiczny i Komitet Społeczno-Polityczny. Organem doradczym dla premiera w zakresie polityki prawa jest Rada Legislacyjna, składająca się z wybitnych prawników.

Do kompetencji Rady Ministrów należy:

 • zapewnienie wykonania ustaw
 • wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy
 • wydawanie rozporządzeń w celu wykonania danej ustawy
 • kierownictwo i kontrola nad organami administracji rządowej
 • stworzenie projektu budżetu państwa
 • kierownictwo nad wykonaniem budżetu
 • zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • zapewnienie porządku publicznego
 • utrzymywanie stosunków zagranicznych oraz kontaktów z rządami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi
 • ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju