Administracja rządowa

dział: Ustrój

Do organów administracji rządowej należą:

  • wojewoda
  • organy administracji niezespolonej – dowódcy okręgów wojskowych, dyrektorzy jednostek skarbowych, urzędów celnych, urzędów morskich czy urzędów statystycznych.

Wojewoda

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, a jednocześnie pełni rolę miejscowego zwierzchnika administracji rządowej. Jest także organem pełniącym nadzór nad samorządem terytorialnym po względem legalności jego działań.

 

Powołuje go i odwołuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sprawuje nadzór nad jego działalnością i dokonuje okresowo oceny jego prac. Wojewoda jest uprawniony do wydawania rozporządzeń porządkowych, jeśli wymaga tego ochrona życia, zdrowia czy mienia, bądź też zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Te akty muszą być ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Na wniosek wojewody, albo też po wyrażeniu przez niego zgody, następuje powołanie lub odwołanie organów administracji niezespolonej.