Wybory prezydenckie

dział: Ustrój

Wybory prezydenckie są 4-przymiotnikowe (powszechne, równe, bezpośrednie i tajne). Prezydent jest w państwie najwyższym gwarantem ciągłości państwowej władzy oraz najwyższym przedstawicielem RP. To ona czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności kraju oraz jego bezpieczeństwa i nienaruszalności terytorium.

 

Kadencja prezydenta trwa 5 lat. Ponownie ta sama osoba może być wybrana tylko raz. Kandydatem na prezydenta Polski może zostać obywatel Polski, który ukończył 35 lat życia oraz posiada pełnię praw wyborczych. Kandydata może zgłosić grupa 100 tys. obywateli.

 

Prezydentem zostaje wybrany ten kandydat, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli kandydat nie uzyska wymaganej większości po 14 dniach jest przeprowadzana druga tura wyborów. Prezydentem zostaje ta osoba, która w drugiej turze uzyskała więcej głosów.

 

Wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu. Ważność wyboru prezydenta stwierdza Sąd Najwyższy. Prezydent nie może sprawować żadnej innej funkcji lub mandatu. W podejmowanych przez siebie działaniach winien być apolityczny.