Odpowiedzialność prezydenta

dział: Ustrój

Zgodnie z polską konstytucją prezydent ponosi za swoje działania odpowiedzialność konstytucyjną. Za podejmowane przez siebie decyzje może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustaw. Przed Trybunałem Stanu może prezydenta postawić Zgromadzenie Narodowe uchwałą 2/3 głosów ustawowej liczby członków. Prezydent ponosi także odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa.

 

Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed parlamentem. Prowadzona przez niego polityka nie jest więc przedmiotem obrad obu izb. Nie może też być pozbawiony sprawowanego urzędu z politycznych przyczyn. Istnienie wymogu kontrasygnaty daje pewną możliwość Radzie Ministrów do oddziaływania na politykę prowadzoną przez prezydenta.