Niewątpliwie jedną z przyczyn degradacji środowiska naturalnego jest rozwój turystyki. Tysiące ludzi spragnionych bezpośredniego kontaktu z przyrodą, często nieświadomie ją niszczy. Dlatego też, aby uchronić unikatowe zabytki przyrody większość państw na świecie wyznacza specjalne strefy chronione w postaci parków narodowych czy rezerwatów przyrody, gdzie obowiązują zwiedzających ściśle określone reguły postępowania.

 

Przykładem jest Tatrzański Park Narodowy, gdzie wprowadzono zasadę, że po jego terenie zwiedzający mogą poruszać się tylko po drogach publicznych i znakowanych szlakach turystycznych. Oczywiście w poruszaniu wprowadzono zakazy czasowe i przestrzenne, np. sezonowe zamkniecie szlaków, co ma na celu nie tylko zagwarantowanie bezpieczeństwa turystom, ale i spokój zwierzętom w określonych porach roku. Jeżeli chodzi o wycieczki poza określony teren, mogą się one odbywać jedynie pod kierunkiem przewodników górskich, którzy maja zezwolenia na taką działalność.

 

Wspinaczek wysokogórskich mogą dokonywać tylko zorganizowani taternicy w ustalonych miejscach, według szczegółowych warunków, z którymi powinni się zaznajomić. Z informacjami na temat wspinaczki można zapoznać się przede wszystkim w związkach taternickich i w Tatrzańskiej Służbie Ratowniczej. Szczególną atrakcją jest narciarstwo, jednak uprawiać je można tylko na wyznaczonych zboczach i trasach oraz na szlakach turystycznych, tylko, że tam pierwszeństwo maja piesi turyści.

 

Biwakowanie i parkowanie samochodów dopuszczone jest jedynie na przeznaczonych do tego celu i oznakowanych miejscach. Nie wolno nocować „na dziko”, czyli na łonie natury ani na drogach czy parkingach. Podstawowym założeniem jest jednak ochrona środowiska naturalnego. W tatrzańskim Parku Narodowym jest ono chronione jako całość. Nie wolno zrywać, uszkadzać i niszczyć roślin, krzewów i drzew. Zabronione tez jest chwytanie, zabijanie i zabieranie zwierząt we wszystkich stadiach rozwojowych, zakłócanie ich rytmów życiowych przez hałasowanie. Nie wolno też fotografować poza wyznaczonymi szlakami, dokarmiać zwierząt, ani wprowadzać zwierząt domowych. Zabrania się również zanieczyszczać środowisko przez wrzucanie odpadków, mycie samochodów, dokonywanie wymiany olejów, hałasowanie, kąpanie się w stawach i potokach, przemieszczanie się kamieni, układanie z nich kopców i osłon. Zwiedzający pod groźbą kar przewidzianych w odpowiednich przepisach mają obowiązek stosować się do regulaminu obowiązującego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.