Rodzaje zanieczyszczeń środowiska

Zanieczyszczenie powietrza jest powodowane przede wszystkim przez przemysł energetyczny i metalurgiczny. W wyniku spalania paliw, szczególnie węgla, do atmosfery przedostają się tlenki węgla, związki siarki, i azotu. Elektrociepłownie i huty emitujące pyły zawierające toksyczne związki metali ciężkich. Rozwój motoryzacji przyczynił się do tego, że do atmosfery ulatniają się tlenki węgla, azotu i związków ołowiu. Związki węgla utrudniają oddawanie ciepła przez powierzchnię Ziemi, co powoduje ocieplenie klimatu. Zjawisko to nazwano efektem cieplarnianym. Podwyższone stężenie dwutlenku węgla utrzymuje się w atmosferze, gdyż rośliny zielone nie mogą go w wystarczającym stopniu zredukować, gdyż nastąpiło wydatne zmniejszenie obszarów leśnych.

 

Emisja do atmosfery związków siarki jest przyczyną kwaśnych deszczów, a zanieczyszczenie jej pyłami przez huty i samochody powoduje przede wszystkim zaburzenia w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych człowieka.

 

Najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia jest dziura ozonowa. Warstwa ozonu występuje na wysokości 14 – 15 km od powierzchni Ziemi. Chroni wszystkie żywe organizmy przed ultrafioletowym promieniowaniem Słońca. Tymczasem za sprawą różnych związków chemicznych, będących produktem cywilizacji, ozon jest niszczony. Najgroźniejsze są freony emitowane z urządzeń chłodniczych i aerozoli. W 1998 roku dziura ozonowa nad Antarktydą miała powierzchnie 26 mln km kw., czyli wielkość Ameryki Północnej. Od 1957 r. prowadzony jest Globalny System Obserwacji Ozonu przy użyciu stacji pomiarowych naziemnych, samolotów i satelitów badawczych.

 

Zanieczyszczenie wody jest spowodowane przede wszystkim przez przemysł. Ścieki przemysłowe zawierają toksyczne związki cyjanku oraz siarki, żelaza, natomiast w ściekach kopalnianych występuje chlorek sodu, czyli związek znany jako sól kuchenna. Również przemysł chemiczny i spożywczy zanieczyszczają wody. Do skażenia wód przyczyniają się także ścieki komunalne i środki chemiczne stosowane do uprawy roślin.

 

Degradacja gleby to kolejne konsekwencje gwałtownej industrializacji i urbanizacji. Wycinanie lasów powoduje erozję gleby, natomiast przemysł wydobywczy wpływa na zmiany w ukształtowaniu terenu, przyczyniając się do powstania hałd, zapadlisk i uskoków. Górnictwo prowadzi także do obniżenia się poziomu wód głębinowych. Glebę zanieczyszcza przemysł chemiczny i motoryzacja oraz chemizacja rolnictwa. Wielkim problemem są wysypiska śmieci. Z powodu zanieczyszczeń bakteryjnych ujęcia wód w pobliżu wysypisk śmieci zawierają wodę niezdatna do picia.