Pod pojęciem biotechnologii rozumiemy dyscyplinę nauk technicznych, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Wg definicji biotechnologii podanej przez „Konwencję o różnorodności biologicznej ONZ” – „Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu”.

 

Rozwój biotechnologii, spowoduje procesy, które zastąpią technologie tradycyjne, mniej wydajne, a zarazem bardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Na przykład specjalnie wyhodowane szczepy bakterii mogą wytworzyć złożone substancje chemiczne, nie zanieczyszczając przy tym wody i powietrza. Współcześnie wprowadza się podział biotechnologii na „białą”, czyli przemysłową wykorzystującą systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się na biokatalizie i bioprocesach. Inny dział, to biotechnologia „czerwona” wykorzystywana w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej czy genoterapii i ksenotransplantologii (tworzenie zwierząt transgenicznych „humanizowanych” celem wykorzystania ich organów do przeszczepów tkanek i narządów). Biotechnologia „zielona” związana jest z rozwojem rolnictwa. Obejmuje stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej. Biotechnologia „fioletowa” związana jest z ustawodawstwem, które dotyczy biotechnologii.