Ogólnie o problemie

We współczesnym świecie jednym z najważniejszych wyzwań dla ludzkości stają się problemy ekologiczne. Powodują je takie czynniki jak rabunkowa gospodarka niszcząca środowisko naturalne człowieka, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zmniejszanie się terenów leśnych. Szczególnie groźne dla człowieka jest zatruwanie środowiska poprzez emisję trujących gazów i pyłów do atmosfery. Dodatkowym problemem są powtarzające się katastrofy ekologiczne: wycieki ropy, mazutu czy oleju napędowego i zanieczyszczenie wód mórz i oceanów; awarie reaktorów jądrowych czy wycieki trującego gazu. Nadmierna industrializacja i urbanizacja powoduje również dodatkowe problemy z funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie. Problemy te, to przede wszystkim coraz większe kłopoty z dostępem do wody nadającej się do picia, nieznośny hałas towarzyszący rozwojowi cywilizacyjnemu, bezpowrotne niszczenie skarbów przyrody poprzez wyginiecie setek gatunków różnych istot. Wyżej wymienione zagrożenia są pośrednią przyczyną chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza związanych z układem krążenia czy drogami oddechowymi. Zanieczyszczenie środowiska powoduje także znaczne zwiększenie ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe.

 

Aby zdefiniować problem ekologiczny musimy wziąć pod uwagę liczne uwarunkowania. Przede wszystkim to, kiedy mamy z nim czynienia  i jaki jest jego odbiór społeczny.

 

Z problemem ekologicznym mamy do czynienia wtedy, gdy znaczące grupy społeczne uznają konsekwencje pewnych poczynań za negatywne dla środowiska. Problem ekologiczny wynika z rozdźwięku miedzy faktami, a wartościami. Jest to zatem sytuacja sprzeczności między tym, co jest, a tym, co być powinno. Należy dodać, że problemy ekologiczne nie istniałyby, gdyby założyć, że możliwości odtwórcze przyrody są nieskończone, a tak niestety nie jest oraz, że ludzie nie będą podejmowali działań powodujących problemy ekologiczne, jednak również i to założenie jest nierealne.