Stosunki polsko-litewskie

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Litwą zostały nawiązane, a raczej wznowione 2 września 1991 roku. W styczniu 1992, podczas wizyty ministra K. Skubiszewskiego w Wilnie podpisano „Deklaracje o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”. Mimo zawarcia tych porozumień stosunki dwustronne były złe. Powodem była wzajemna nieufność, której źródło tkwiło w historii i teraźniejszości. Dopiero 26 czerwca 1994 roku podpisano polsko-litewski „Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrowolnej współpracy”. We wrześniu 1995 roku podczas wizyty premiera Józefa Oleksego podpisano umowę o współpracy transgranicznej w ramach euroregionów „Niemen” i „Bałtyk”.

 

W czerwcu 1997 roku ratyfikowano umowę o utworzeniu wspólnego batalionu LitPolBat, przeznaczonego do realizacji misji pokojowych, który sformowano w grudniu 1998 roku.  W tym samym roku zawarto dwustronną umowę o wolnym handlu. Od tego czasu polsko – litewskie stosunki gospodarcze stały się bardzo dobre i zanotowano wzrost poziomu obrotów handlowych.

 

W lutym 2001 r. Polska i Litwa podpisały umowę o współpracy w dziedzinie obronności, co było wyrazem poparcia Polski dla litewskich dążeń do przystąpienia do NATO. Mimo tych sukcesów w dziedzinie politycznej i gospodarczej pozostało do rozwiązania wiele problemów dotyczących przede wszystkim mniejszości narodowych. Wilno odmawia zawarcia umowy regulującej kwestie pisowni imion i nazwisk należących do mniejszości polskiej na Litwie. Z tego powodu odwołana została wizyta premiera Litwy w Polsce na wiosnę 2002 roku.

 

Obecnie stosunki miedzy obu państwami ożywiły się w związku z projektowanym przyłączeniem ich do struktur UE. W marcu 2003 roku Aleksander Kwaśniewski wziął udział w spotkaniu prezydentów państw bałtyckich w Wilnie.