Społeczeństwo kapitalistyczne

Rozwój historyczny społeczeństw ich uprzemysłowienie spowodował, że od XVI wieku aż po XIX obserwujemy powstawanie państw kapitalistycznych, a co za tym idzie wykształcenie się społeczeństwa typu kapitalistycznego. W wykształconych społeczeństwach kapitalistycznych wyraźnie wyodrębnił się podział klasowy: na robotników z dawnego proletariatu, właścicieli środków produkcji, czyli kapitalistów z dawnej burżuazji i klasę średnią - urzędników i drobnych wytwórców. Podstawą gospodarowania był przemysł, w którym prace ręczną zastąpiły zmechanizowane maszyny, pojawiły się też nowe technologie. Rozwój przemysłu spowodował proces urbanizacji, a co za tym idzie zmiany stosunków społecznych w mieście, oraz wędrówkę ludności ze wsi do miasta. W XIX wieku powstawała kultura masowa, a w XX wieku na szeroką skalę nastąpił rozwój radia, prasy i telewizji.