Rodzaje grup społecznych i ich charakterystyka

1. Ze względu na sposób zorganizowania:

 

Grupy formalne

Cechy grup formalnych:

 • posiadają ściśle określona sformalizowane strukturę
 • są powołane w wyniku aktu prawnego
 • cele i zasady działania określają przepisy prawne
 • możliwe jest stosowanie sankcji wobec członków

Przykłady grup formalnych:

 • szkoła
 • wojsko
 • związek zawodowy
 • partia polityczna
 • stowarzyszenie
 • administracja

Grupy nieformalne

Cechy grup nieformalnych:

 • tworzą się spontanicznie, bez stosowania procedur i formalności
 • nie mają sformalizowanej struktury
 • nie posiadają wewnętrznych przepisów prawnych
 • opierają się na wewnętrznych relacjach pomiędzy członkami
 • tworzą się za względu na wspólne zainteresowania, sposób spędzania czasu lub poglądy

Przykłady grup nieformalnych:

 • grupa koleżeńska
 • kółka zainteresowań
 • krąg znajomych
 • gangi
 • klany

2. Ze względu na charakter członków:

 

Grupy zamknięte (ekskluzywne)

Cechy grup zamkniętych:

 • przynależności jednostki decyduje spełnienie przez nią określonych kryteriów np. majątek, wykształcenie lub poświęcenie i oddanie.
 • do niektórych grup zamkniętych można należeć automatycznie np. przez urodzenie.

Przykłady grup zamkniętych:

 • stowarzyszenie biznesowe.

Grupy otwarte (inkluzywne)

 • przynależności decyduje wola jednostki lub polityka prowadzona przez ta grupę

3. Ze względu na wielkość grupy:

 

Grupy małe

Cechy grup małych:

 • posiadają prosta strukturę wewnętrzną
 • nie występuje podział na mniejsze podgrupy
 • stosunki pomiędzy członkami są bardziej bezpośrednie i osobiste

Przykłady grup małych:

 • szkolny zespół baletowy
 • rodzina
 • społeczność lokalna
 • grupa rówieśnicza

Grupy duże

Cechy grup dużych:

 • posiadają rozbudowaną strukturę wewnętrzną
 • wewnątrz grupy istnieje wiele podgrup
 • członkowie nie zawsze znają się osobiście
 • przynależność do grupy jest pośrednia np. przez małe grupy


Przykłady dużych grup:

 • plemienne
 • narodowe
 • religijne
 • partie polityczne

4. Ze względu na rodzaj więzi:

 

Grupy pierwotne (naturalne)

Cechy grup pierwotnych:

 • członków łączy silna więź emocjonalna i kontakty osobista
 • przynależność nie zawsze wynika z woli jednostki
 • każdy członek wspólnoty nosi cechy wspólne z pozostałymi członkami np. rysy ciała, czy język
 • istnieją określone tradycje, zwyczaje i normy
 • udział w grupie wynika z norm i tradycji

Przykłady grup pierwotnych:

 • rodzina
 • grupa rówieśnicza
 • krąg przyjaciół i najbliższych znajomych
 • sąsiedzi mający ze sobą bliskie kontakty

Grupy wtórne (tworzone sztucznie)

 

Cechy grup wtórnych:

 • członków łączy więź rzeczowa wynikająca ze wspólnych zainteresowań
 • członkowie są na zasadzie dobrowolnego wyboru
 • mają "sztuczną" genezę
 • tworzone są w celu osiągnięcia określonego celu, wykonania zadania, lub zamierzonego interesu

Przykłady grup wtórnych:

 • partia polityczna
 • związek zawodowy
 • organizacje kościelne
 • stowarzyszenia
 • zakłady pracy
 • szkoły
Socjologowie odróżniają, oprócz wymienionych, jeszcze inne podziały np.: na grupy krótkotrwałe i trwałe. Jest to uzależnione od trwałości więzi, np. grupa żołnierzy przebywających w jednostce wojskowej.
Jednostka i grupa społeczna