Rodzina

Definicja rodziny

Rodzina jest najmniejszą, najstarsza i najpowszechniejszą formą życia społecznego. Rodzinę tworzą mężczyzna i kobieta, połączeni węzłami małżeńskimi, ich dzieci oraz krewni z obu stron.

 

Struktura rodziny

Struktura rodziny składa się z dwóch części:

 • linia wstępna - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
 • linia zstępna - rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki.

Rodzina jest podstawowa komórką społeczną, która w znaczeniu historycznym podlega zmianom. Podczas badań przeprowadzonych wśród Polaków na temat wartości, rodzina znalazła się na drugim miejscu, po zdrowiu.

 

Funkcje rodziny:

 • Prokreacyjna - polega na zaspakajaniu potrzeb emocjonalno – rodzicielskich współmałżonków, pozwala na biologiczne przetrwanie społeczeństwa;
 • Seksualna - polega na społecznej akceptacji formy współżycia płciowego;
 • Ekonomiczna - to zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny;
 • Opiekuńczo–zabezpieczająca - polega na opiece nad dziećmi, chorymi i starszymi oraz zabezpieczeniu środków potrzebnych do życia;
 • Socjalizacyjna - polega na wychowaniu potomstwa i nadaniu swoim członkom odpowiedniej pozycji społecznej;
 • Rekreacyjna (rekreacyjno- towarzyska) - umożliwia zaspakajanie potrzeb odpoczynku, relaksu, rozrywki;
 • Kulturowa - pomaga przekazać dzieciom dziedzictwo kulturowe, zapoznać z dziełami sztuki, literatury itp.
 • Kontrolna - członkowie rodziny kontrolują swoje zachowanie i wymuszają zachowanie społecznie akceptowane;
 • Klasowa - wyznacza miejsce w strukturze społecznej swoim członkom.

Problemy rodziny:

Problemy współczesnej rodziny mają różnorodny charakter. Mogą pojawić się zjawiska patologiczne takie jak alkoholizm, bezrobocie, czy konflikty pokoleniowe. Poważnym zagadnieniem jest zanik więzi rodzinnych wywołany emigracją zarobkową rodziców lub jednego z nich. Kryzys współczesnych rodzin przejawia się w:

 • Spadku liczby zawieranych małżeństw,
 • Spadku dzietności,
 • Wzroście liczby rozwodów,
 • Zaniku więzi pomiędzy pokoleniami.

Rodzaje rodziny:

Rodzina nuklearna - oznacza, że tworzą ją dwa pokolenia tj. rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiają rodziców samych, co stwarza poważne problemy socjalne - opieki nad ludźmi starszymi. Dlatego też szybko rozwija się geriatria - dziedzina medycyny zajmującej się osobami w podeszłym wieku. W społeczeństwach Europy i Ameryki Północnej pojęcie rodziny nuklearnej jest coraz bardziej powszechne.

 

Rodzina wielopokoleniowa - jest rodziną tradycyjną, obejmującą kilka pokoleń. Występuje najczęściej w społeczeństwach słabo rozwiniętych.

 

Socjologowie rozróżniają kilka typów rodzin. W zależności od kryterium klasyfikacji wyróżniamy rodziny:

 • Monogamiczne - dwoje małżonków;
 • Poligamiczne - np. jeden mężczyzna wiele kobiet (poligymia) lub jedna kobieta wielu mężczyzn (poliandria). Związki wielu kobiet i wielu mężczyzn nazywa się multilateralizmem;
 • Endogamiczne - oboje małżonków pochodzi z jednej zbiorowości;
 • Egzogamiczne - małżonkowie pochodzą z różnych zbiorowości;
 • Patriarchalne - dominacja mężczyzny;
 • Matriarchalne - dominacja kobiet;
 • Patrylinearna - dziedziczenie nazwiska i majątku występuje po ojcu;
 • Matrylinearna - dziedziczenie nazwiska i majątku następuje po matce.

Rodzina w świetle prawnym

Stosunki rodzinne podlegają określonym normom prawa moralnego, obyczajowego

i religijnego. Stosunki te reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony 25 lutego 1964 roku (wraz ze zmianami).

 

Wstąpienie w związek pomiędzy mężczyzną i kobieta podlega legalizacji tzn. prawu wewnętrznemu Kościoła lub związków wyznaniowych, dokonuje się w obecności duchownego, który stwierdza iż oświadczenie woli współmałżonków zostało złożone w jego obecności. W Polsce regulacje prawne przy zawieraniu związków małżeńskich zapewnia Konkordat podpisany pomiędzy państwem a Kościołem w dniu 28 lipca 1993 roku.

 

Rodzina na mocy orzeczenia sądu może przyjąć dziecko obce, krewne lub powinowate na warunkach przysposobienia, czyli adopcji.

 

Przeszkody w zawarciu małżeństwa:

 • Nie ukończony 18-ty rok życia;
 • Całkowite ubezwłasnowolnienie spowodowane chorobą psychiczną;
 • Pozostawanie w związku małżeńskim;
 • Pokrewieństwo wynikające z linii prostej.

Ustanie małżeństwa następuje w wyniku śmierci (uznanie za zmarłego) jednego z współmałżonków lub rozwodu.

Jednostka i grupa społeczna