ABOVE – powyżej, ponad

 • Above the sky – powyżej nieba
 • Above the clouds – powyżej chmur etc.
 • Above the sea level - powyżej poziomu morza
 • Above suspicion – poza podejrzeniami

There were several kites above the sky. - Było kilka latawców powyżej nieba.

Nobody guessed that she stole the money from the shop. She was the owner’s daughter and was above suspicion.

 

BELOW – poniżej, pod

 • below the surface – pod powierzchnią
 • below the sea level – poniżej poziomu morza

The mechanic was lying below the car when suddenly someone opened the garage door. - Mechanik leżał pod samochodem, kiedy nagle ktoś otworzył drzwi warsztatu.

 

ACROSS – przez, poprzez, w poprzek, wszerz, poziomo (w krzyżówce)

 • be … metres across – mieć … metrów szerokości
 • across the river – przez rzekę
 • across the street – po drugiej stronie ulicy
 • across the road – przez jezdnie
 • across country/fields – przez pola
 • to run/swim etc. across – przebiec/przepłynąć (na drugą stronę)

The box was 2 metres across. - Skrzynia miała 2 metry szerokości.

She helped him across the road. Pomogła mu przejść przez jezdnie.

 

AGAINST – przeciw, przeciwko

 • be against sth – być przeciwko czemuś
 • against one’s will/law – wbrew czyjejś woli/prawu
 • fight against  - walczyc przeciwko
 • against the windows/floor/walls – przy oknach, o podłogę, o scianę
 • against the current/light – pod prąd/światło
 • lean against sth – opierac się o coś
 • protect against sth – chronić przed
 • insured against theft – ubezpieczony od kradzieży

She threw her against the floor and started beating. - Rzucił ją o podłogę I zaczął bić.

She was sent to boarding school against her will. - Została wysłana do szkoły z internatem wbrew swej woli.

 

ALONG  - wzdłuż

She always walked along the same streets. - Zawsze spacerowała tymi samymi ulicami

 

AMONG – pośród, wśród, (będąc otoczonym przez)

Timmy divided his sweets among all the poor children. - Timmy podzielił swoje cukierki pośród wszystkie biednych dzieci. (użycie przedimka ‘among’ sugeruje, że kiedy Timmy rozdawał cukierki, dzieci otoczyły go dokoła)

 

BETWEEN - między

I sat between Sally and Emma.

 

AT – u, w, przy

 • at home/school/work etc. – w domu/szkole/pracy itd.
 • At the dentist’s/Kate’s – u dentysty/u Kate
 • At the traffic lights – przy światłach (drogowych)

Stop at the traffic lights. -Zatrzymaj się przy światłach.

(on the phone) – Where are you? – At grandma’s. à (przez telefon) – Gdzie jesteś? – U babci.

 

BEHIND – za

 • There’s a garden behind the house. - Ogród znajduje się za domem.
Suddenly Victoria heard strange noises behind the wall. - Nagle Victoria usłyszała dziwne dźwięki za ścianą

 

IN FRONT OF – przed

A woman, sitting in front of me in the cinema, was talking all the film. - Kobieta siadząca przede mną w kinie, rozmawiała cały film.

 

IN THE FRONT OF – sprzodu

I prefer sitting in the front of the car. - Wolę siedzieć z przodu samochodu.

 

BEYOND poza, po (godzina), powyżej

 • beyond boundaries – poza granicami
 • To be beyond Sb – przerastać kogos
 • The house/building/mountains beyond etc. – dom/budynek/góra położonym dalej
 • From beyond the grave – zza grobu

The meeting won’t last beyond 8 p.m. - Spotkanie nie będzie trwało do 8.

Suddenly students started to behave beyond teacher’s control. - Nagle uczniowie zaczęli zachowywać się poza kontrolą nauczyciela.

 

BY – przy, według, obok

 • stay by sb – zostać przy kimś
 • stay by sb’s side – trwać u czyjegoś boku
 • a Picture by Picasso – obraz Picassa
 • by car/train/plane – samochodem/pociagiem/samolotem
 • by the window – przy oknie
 • by the sea – nad morzem 
 • walk by sth/sb – przejść obok kogoś/czegoś
 • one by one – jeden po drugim
 • by the rules – według zasad

I don’t like travelling by car/train/plane. - Nie lubię podróżować samochodem/pociagiem/ samolotem

The children stood by the window for the long time, waiting for their father. - Dzieci stały przy oknie przez długi czas, czekając na ojca.

 

DOWN – w dół

 • Come down – schodzić
 • To go down the stairs – schodzić po schodach
 • To go down the street – iśc ulicą
 • Down the pub – w pubie

Suzie come down here quickly! - Suzie, zejdź na dół szybko!

 

FROM – z, od

 • Come from – pochodzić z
 • From London/Berlin/Madrid – z Londynu/Berlina/Madrytu
 • Borrow/take/drink etc. from – pożyczyć/wziąć/wypić itd. z
 • 50 metres from the school – 50 metrów od szko

Where are you from?  Skąd jesteś?

There’s only one flight from Los Angeles to Istanbul on Sunday. Jest tylko jeden lot z Los Angeles do Istanbułu w niedziele.

 

IN – w

Oh, no! There’s a rat in the house. - Oh, nie! W domu jest szczur!

I have it written in my notebook. - Mam to zapisane  w zeszycie.

 

INSIDE – węwnątrz, w środku

He opened the suitcase and put the money inside. - Otworzył teczkę i włożył do środka pieniądze.

We are all children inside. - W środku wszyscy jesteśmy dziećmi.

 

OUTSIDE – na zewnątrz

Let’s play outside. - Pobawmy się na zewnątrz.

You can’t park the car in the city center outside this car park. - W centrum miasta nie można parkować poza tym parkingiem.

 

INTO – do

 • Get into a car – wsiąść do samochodu
 • look into a mirror – spojrzeć w lustro
 • Get into trouble – wpaść w tarapaty

 

NEAR – blisko

 • Draw near/get near – zbliżać sie
 • Near to tears/doing sth – blisko łez/zrobienia czegoś
 • Near the end – pod koniec

He lives near the river. -On mieszka blisko rzeki.

When she she saw her boyfriend kissing another girl, she was near to beating them both. - Kiedy zobaczyła swojego chłopaka całującego inna dziewczynę, była bliska pobicia ich oboje.

 

ON – na

 • On the plane/train  – w samolocie/pociągu
 • On TV/the radio/the phone – w TV/ w radio/przez telefon
 • On the right – po prawej
 • A house on the river/lake – dom nad rzeką/jeziorem

I live in the cottage on the lake. - Mieszakam w domku nad jeziorem.

I can’t talk on the phone now. - Nie mogę rozmawiać teraz przez telefon.

 

ONTO – na, do (aby opisać ruch do innego miejsca)

 • move furniture onto the other room – przesunąć meble do drugiego pokoju
 • step onto the pavement – stanąć na chodniku

 

OUT OF – znaczenie tego przyimka tak naprawdę zależy od kontekstu wyrażenia najczęściej tłumaczymy ,z’

 • get out of bed – wyjśc z łóżka
 • Out of town – poza miastem
 • Drink sth out of bottle/glass/cup – wypić coś z butelki/ze szklanki/ z filiżanki
 • Out of work – bez pracy
 •  Stay out of trouble – trzymać się z daleko od kłopotów

We’re run out of money/milk/water. etc. - Skończyły nam się pieniądze/mleko/woda itd.

 

OVER – nad, na, ponad

 • over the road – po drugiej stronie ulicy
 • to go over the bridge – przechodzic przez most
 • over the page – na drugiej stronie
 • to jump over the fence/wall – skakac przez płot/mur
 • people/teenagers/children over … years old – ludzie/nastolatkowie/dzieci powyżej … roku zycia

To get to the pub ou have to go over the bridge. - Aby dostac sie do pubu, trzeba przejśc mostem.

He broke his leg while jumping over the fence. - Złamał nogę skacząc przez płot.

 

UNDER – pod

 • Cost under 100 $ - kosztować poniżej 100 $
 • From under (the bed etc.)- spod (łóżka itd.)

You can find the dustbin under the desk. - Kosz znajdziesz pod biurkiem

 

ROUND – wokół, dokoła,

 • round the corner – na rogu
 • round here – w pobliżu
 • round the back -  z tyłu
 • to walk round the room – chodzić po pokoju

The skauts sat round the fire and sang. - Harcerze usiedli wokół i śpiewali.

He must be hiding somewhere round here. - On musi sie chować gdzieś w pobliżu

 

THROUGH – przez

 • through the night – przez noc
 • go through to … – jechać bezpośrednio do

The cat jumped through the window. - Kot wyskoczył przez okno.

I hope she lives through the night. - Mam nadzieję, że przeżyje (przez) noc.

 

UP – w górę

 • go up to Sb – podejść do kogoś
 • climb up the tree – wdrapać się na drzewo
 • go/drive up the street – iśc/jechać ulicą –

 

WITHIN – w, w ciągu

 • within one hour – w ciągu
 • within … kilometers of … - w odległości … kilometrów od …

We’ll finish the project within two hours. - Skończymy projekt w ciągu dwóch godzin.

The success lies within the reach of young, educated people. - Sukces leży w zasięgu młodych, wykształconych ludzi.

 

BESIDE – obok, przy, w porównaniu

 

The Clarks built their bungalow beside the beach. - Clarkowie wybudowali swój bungalow przy plaży.

This dress looks fabulous beside these. - Ta sukienka wygląda bajecznie w porównaniu z tymi.

 

BESIDES – oprócz, poza tym

 • What other sports can you play besides football? àW jakie sporty umiesz jeszcze grać oprócz piłki nożnej?
She doesn’t have any experience. Besides, she didn’t get a good education. - Ona nie ma doświadczenia. Poza tym, nie ma dobrego wykształcenia.

 

TO – do

 • Go to school/work/prison – iść do szkoły/pracy/więzienia
 • Go to the cinema/the theatre/the museum/the pub - iść do kina/teatru/museum/pubu
 • Give sth to sb – dać coś komuś
 • Answer to sth – odpowiadać na
 • Explain sth to sb – wyjaśniać coś komu
 • To the north/east etc. – na północ/wschód itd.

There’s a mountain to the north. - Na pólnocy znajduje się góra

Can we go to the cinema tommorrow? - Możemy iść jutro do kina?

 

TOWARDS – do, w kierunku

 • An attitude/policy towards – podejście/polityka do/w kierunku
 • Anger/sympathy/hostility towards – gniew/współczucie/wrogość do/w kierunku
 • Walk/lean towards – iść/pochylać się w kierunku

The teacher stood up and walked towards the classroom. - Nauczyciel wstał i poszedł w kierunku klasy.

An attitude towards homosexuals is changing gradually. - Podejście do homoseksualistów się zmienia.

 

ARRIVE IN + miasto/państwo

When does a plane arrive in Beijing/China? - Kiedy samolot przylatuje do Pekinu/Chin?

 

ARRIVE AT + pozostałe miejsca

 • Arrive at the airport/ hotel/party/work/school – przyjechać na lotnisko/do hotelu/na imprezę/do szkoły/pracy