Unia Europejska

Geneza Unii Europejskiej, to przede wszystkim idea integracji europejskiej po II wojnie światowej. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej miały bezpośredni wpływ na stosunki miedzy państwami zachodnimi oraz na ideę integracji europejskiej, która nabrała wówczas nowego znaczenia. Po 1945 roku Europa podzieliła się na dwa wrogie obozy polityczno – ideologiczne. Czynnikami sprzyjającymi procesom integracji Europy Zachodniej były dążenia do znalezienia korzystnego miejsca Europy w dwubiegunowym układzie sił Wschód – Zachód, konieczność „europeizacji” Niemiec i uregulowanie stosunków niemiecko-francuskich, a także dążenie do zbudowania modelu ustrojowego bardziej atrakcyjnego dla społeczeństw Europy Zachodniej. Jednak u podstaw wszystkich uwarunkowań integracyjnych znajdowały się czynniki ekonomiczne – integracja stwarzała szansę szybkiej odbudowy ze zniszczeń wojennych i nakreśliła perspektywy przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego Europy. Również ważnym czynnikiem był pozytywny stosunek Stanów Zjednoczonych do planów integracji europejskiej. Wyrazem takiego stanowiska może być choćby plan Marshalla, realizowany od lipca 1947 roku.