Transformacje w Polsce

dział: Ustrój

W wyniku wydarzeń politycznych, które miały miejsce pod koniec lat 90-tych w Europie, upadł system komunistyczny, a wraz z nim i państwa według niego zarządzane. Przez prawie 50-lat po II wojnie światowej w Europie Środkowo-Wschodniej panował komunizm. Państwa leżące w tej części Europy, w tym także i Polska, zostały podporządkowane politycznej dominacji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zmiany, które zaszły w końcu lat 90-tych XX wieku, pozwoliły na przekształcenia (transformację) o charakterze politycznym. Dotychczasowe państwa o ustroju socjalistycznym, z systemem monopartyjnym, uległy przekształceniu w republiki demokratyczne, w którym są szanowane prawa i wolności obywatelskie, obowiązuje zasada suwerenności narodu, trójpodział władzy i praworządność. Naczelnym aktem normatywnym w hierarchii aktów państwowych jest konstytucja, która reguluje wszystkie dziedziny życia obywatela i kraju.

 

Polska Republika Ludowa przekształciła się w 1989 r. w III Rzeczypospolitą Polską. Zmienił się ustrój polityczny. Od tej pory Polska jest republiką o systemie parlamentarnym. W państwie obowiązuje zasada pluralizmu.

Transformacje w Polsce