Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (CEFTA)

CEFTA – jest to porozumienie gospodarcze zawarte w Krakowie w 1992 roku przez państwa Grupy Wyszehradzkiej. Wkrótce przystąpiły do niego: Słowenia w 1996 roku, Rumunia w 1997 roku i Bułgaria w 1999 roku. Celem CEFTA był rozwój handlu między członkami, który uległ załamaniu po upadku komunizmu oraz przygotowanie do integracji europejskiej. W ramach porozumienia działała strefa wolnego handlu artykułami przemysłowymi, obniżono też cła na artykuły rolne. Członkami tej organizacji mogą być państwa spełniające łącznie trzy warunki: maja zawarte dwustronne umowy o wolnym handlu z krajami CEFTA, członkostwo w Światowej Organizacji Handlu i stowarzyszenie z Unią Europejską. Współpraca w ramach CEFTA była szczególnie istotna, gdyż uczyła państwa przynależące współpracować w ramach gospodarki rynkowej i przygotowywała do uczestnictwa w Unii Europejskiej.

Regionalne inicjatywy integracji i międzynarodowej współpracy