Prawo cywilne

dział: Prawo

Prawo cywilne:

 • reguluje na zasadzie równości stron:
 • reguluje stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy podmiotami prawnymi,
 • reguluje stosunki pomiędzy obywatelami,
 • normuje stosunki prawne o charakterze niemajątkowym,
 • chroni dobra osobiste obywateli.

Źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku zawarta w Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 wraz ze zmianami. Kodeks cywilny obejmuje np.: prawo cywilne, prawo rzeczowe, prawo spadkowe.

 

Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne (każdy człowiek) i osoby prawne (są to jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawna np. Skarb państwa, spółki z o.o. spółki akcyjne, fundacje, kościoły, stowarzyszenia, związki zawodowe itp.) Osobowość prawną można nabyć z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze sądowym.

 

Z prawa cywilnego wyłoniły się kolejno działy: prawo rzeczowe (dotyczy własności, wieczystego użytkowania, ograniczonego prawa rzeczowego np. hipoteka zastaw, służebność) prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo handlowe oraz prawo rodzinne i opiekuńcze.

 

Prawo pracy:

 • reguluje stosunki pomiędzy pracownikiem, a pracodawcy,
 • opisuje sposób zawierania umowy, jej realizację warunki i ustanie stosunku pracy,
 • określa prawa i obowiązki obu stron,
 • określa wynagrodzenie,
 • określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo rodzinne i opiekuńcze dotyczy:

 • zawarcia i ustania małżeństwa,
 • praw i obowiązków małżonków,
 • relacji prawnych rodzice - dzieci,
 • spraw majątkowych dotyczących rodziny,
 • regulacji stosunków między przysposobionymi i przysposabiającymi (np. adopcja),
 • ustalenia władzy rodzicielskiej i wynikającej z tego tytułu obowiązków (np. alimenty),
 • spadku(testament, dziedziczenie ustawowe),
 • opieki nad osobami niepełnoprawnymi.