Organizacja parlamentu

dział: Ustrój

Sejm i Senat obradują w tzw. permanencji. Znaczy to tyle, że są zawsze gotowe do zebrania się na posiedzenie plenarne. Obrady izb maja jawny charakter. Mogą zostać utajnione, jeśli wymaga tego dobro państwa. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu wyznacza prezydent, kolejne już odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.

 

Sejm i Senat są zorganizowane w następujący sposób:

  • Marszałek Sejmu/Marszałek Senatu
  • Prezydium Sejmu/Prezydium Senatu
  • Konwent Seniorów
  • Komisje sejmowe/Komisje senackie

Marszałek Sejmu/Marszałek Senatu wybierani są na pierwszym posiedzeniu Sejmu/Senatu. Zazwyczaj stanowisko to otrzymuje przedstawiciel najliczniejszego klubu w Sejmie/Senacie. Marszałek Sejmu jest drugą (po prezydencie) najważniejszą osobą w państwie. Jeśli prezydent nie może sprawować swojej funkcji, zastępuje go Marszałek Sejmu (jeśli ten nie może, robi to Marszałek Senatu). Do zadań marszałków obu izb należy organizacja prac Sejmu/Senatu, nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym. Do zadań Marszałka Sejmu należy również zarządzanie wyborów prezydenckich.

 

Prezydium Sejmu/Prezydium Senatu składa się z Marszałka Sejmu/Marszałka Senatu oraz z wicemarszałków izb. Do jego zadań należy zwoływanie posiedzeń izb, ustalanie porządku obrad oraz przedstawienie go izbom do zatwierdzenia.

 

Konwent Seniorów – tworzą go członkowie wchodzący w skład Prezydium Sejmu/Prezydium Senatu oraz przewodniczący poszczególnych klubów parlamentarnych. Jego obradami kierują marszałkowie izb. Konwenty pełnią rolę politycznych ciał doradczych dla prezydiów. Ich zadaniem jest także zapewnienie współpracy pomiędzy klubami parlamentarnymi, w sprawach które są przedmiotem prac izb parlamentu.

 

Komisje sejmowe/komisje senackie są organami izb powoływane do rozpatrywania i przygotowywania spraw, które są przedmiotem prac Sejmu/Senatu. Istnieje kilka rodzajów komisji:

  • komisje stałe (powoływane na okres kadencji Sejmu/Senatu; zakres ich działania obejmuje problematykę poszczególnych resortów ministerialnych, np. Komicja Ustawodawcza, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej)
  • komisje nadzwyczajne (powoływane przez Sejm/Senat w razie konieczności; izby określają ich cel i zakres działania)
  • komisje śledcze (to szczególny rodzaj komisji nadzwyczajnych; powoływane są przez Sejm w celu zbadania określonej sprawy; mają prawo do przesłuchiwania w trybie określonym przez kodeks postępowania karnego; Senat nie ma prawa do powoływania komisji śledczych)

 

Zgromadzenie Narodowe

Zgromadzenie Narodowe to Sejm i Senat po przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu. Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone na wspólnym posiedzeniu obie izby parlamentu, odbierają przysięgę od nowo wybranego prezydenta oraz wysłuchują jego orędzia. Do ich zadań należy także orzeczenie o niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia. Głosami Zgromadzenia Narodowego prezydent może zostać postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.

 

W parlamencie działają jeszcze kluby parlamentarne i koła poselskie lub senatorskie. Aby utworzyć klub parlamentarny należy zgromadzić w nim 15 posłów, a w Senacie grupa 7 senatorów, w przypadku kół wystarczą 3 posłowie lub 3 senatorowie. Obowiązuje zakaz przynależności do więcej niż jednego klubu (podobnie w przypadku koła). Można także swoją przynależność zmienić w trakcie trwania kadencji parlamentu. Celem istnienia klubów i kół parlamentarnych jest reprezentowanie jednej politycznej linii w danej izbie. Zazwyczaj oznacza to tworzenie klubów lub kół na zasadzie przynależności partyjnej członków.