Kadencja

dział: Ustrój

Obie izby parlamentu wybierane są na 4-letnią kadencję. Kadencja jest ustawowo przewidzianym czasem pełnienia funkcji bądź urzędu organów pochodzących z wyborów. Sejm i Senat rozpoczynają swoje kadencje z dniem zebrania się na pierwsze posiedzenie, kończą w dzień poprzedzający dzień zebrania się nowo wybranego parlamentu. Nasza konstytucja przewiduje jednak możliwość skrócenia kadencji Sejmu i Senatu.

 

Art. 98 pkt 3 mówi o tym, że kadencja Sejmu może zostać skrócona w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Wraz z zakończeniem prac przez Sejm, swoją kadencję kończy również Senat, po czym zostają rozpisane nowe wybory parlamentarne. Ten sam artykuł przedstawia jeszcze jedną możliwość zakończenia prac parlamentu przed upływem 4 lat od wyborów. Tym razem prezydent, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, ma prawo skrócić kadencję Sejmu, jeśli ten trzykrotnie nie udzieli wotum zaufania tworzonemu rządowi lub (druga możliwość) jeśli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu. Jednocześnie po skróceniu kadencji Sejmu i Senatu, prezydent rozpisuje nowe wybory, a ich data jest wyznaczana nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu jest zwoływane przez prezydenta nie później niż na 15 dni po przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych.