Państwo - Japonia

dział: Państwo

Japonia wzięła udział w II wojnie światowej jako sojusznik Hitlera. Działania wojenne toczyły się także na terytorium tego państwa. Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy. Zniszczenie objęły 1/3 japońskiego terytorium, przestał także istnieć nowoczesny przemysł oraz transport. Na większości obszarów panował głód. Brakowało wszystkiego począwszy od leków czy żywności. Cała japońska produkcja została przestawiona na produkcję wojenną.

 

Celem władz stała się więc demilitaryzacja kraju oraz demokratyzacja życia politycznego i społecznego. Pomocy w odbudowie udzieliło Najwyższe Dowództwo mocarstw sprzymierzonych, na którego czele stanął gen. D. Mac Arthur. Struktura ustrojowa Japonii została zachowana. W 1947 r wprowadzono w życie nową konstytucją. Zgodnie z jej zapisami cesarz stawał się osobą integrującą naród z państwem japońskim. Ustawa gwarantowała prawa obywatelskie, wprowadziła powszechne wybory, niezależne sądownictwo i rozdzielność władzy. W gospodarce przystąpiono do likwidacji monopoli oraz popierano rozwój związków zawodowych. Zmienił się też układ społeczny Japonii. Wszystkie te przemiany były nadzorowanie przez Najwyższe Dowództwo i Amerykanów, formalnie do 1952 r. Jednak już w 1948 r. coraz więcej spraw powierzano demokratycznym japońskim władzom. Sytuację zmieniał wojna koreańska, która wybuchła w 1950 r. Mocarstwa sprawujące nadzór nad państwem japońskim, zdecydowały zakończyć okupację wsyp. W 1951 r. USA zawarły z Japonią traktat o bezpieczeństwie, który gwarantował Stanom Zjednoczonym prawo do rozmieszczania wojsk, a jednocześnie sankcjonował obecność tego państwa w Japonii. W kwietniu 1952 r. europejskie mocarstwa zakończyły okupację Japonii.

 

Państwo to odzyskało więc suwerenność, ograniczoną co prawda obecnością Amerykanów. W 1954 r. pomiędzy tymi dwoma państwami zostały zawarte traktaty, regulujące sprawy gospodarcze, finansowe i wojskowe. Jednocześnie została zawarta umowa, która zakładała współdziałanie w celu powstrzymania rozwoju komunizmu. Stopniowo Japonia dążyła do rewidowania układów narzucanych jej przez USA. Ta emanacja polityczna była oczywiście związana z szybkim rozwojem gospodarczym kraju. Przyczyny wyjaśniające ta szybki wzrost gospodarczy Japonii po II wojnie światowej nie znalazły jeszcze do dość wystarczającego wyjaśnienia. Podkreślane są aspekty kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Wzrost gospodarczy spowodowany był na pewno wojna koreańską, która stała się bodźcem do nastawionych na eksport japońskich przemysłowców. Ponadto należy także podkreślić niewielkie wydatki na obronę narodową, które pozwoliły wydatkować te pieniądze na inne gałęzie np. nowe technologie, badania naukowe. Te wszystkie działania trafiły na bardzo podatny grunt i warunki. Japonia była i jest krajem, w którym panuje etos pracy, oddania pracowników firmie, oszczędność itp. Wymienione aspekty przyczyniły się do szybkiego wzrostu gospodarczego Japonii i zbudowania mocarstwa w tym rejonie świata, opartego o potęgę ekonomiczną.