Zastosowanie i reguły mowy zależnej

W języku angielskim mamy dwa sposoby wyrażania tego, co chcemy powiedzieć: mowa zależna (Indirect Speech)  i mowa niezależna (Direct Speech). Mowa niezależna to  bezpośrednie cytowanie wypowiedzi osób trzecich:

 

- Kate said: ‘I want something to drink’ - Kate powiedziała: 'Chcę coś do picia'

 

Natomiast mowa niezależna  polega na wiernym oddaniu tego co ktoś powiedział:

 

Kate said that she wanted something to drink. - Kate powiedziała, że chce coś do picia.

 

W języku angielskim charakteryzuje się ona pewnymi regułami, a mianowicie czas zdania oryginalnej wypowiedzi musi się zmienić na "jeden czas do tyłu", jest to następstwo czasów. Należy także pamiętać o odpowiedniej zamianie zaimków.

 

Kate said: ‘ I will show you something’ – Kate said that she would show me something.

 

Poniższe zmiany zachodzą jeżeli czasownik w zdaniu nadrzędnym (reporting verb) (Kate said) jest w czasie PAST SIMPLE lub PAST PERFECT.

 

Kate said: ‘I want something to drink’ zamieniamy tak: Kate said that she wanted something to drink

 

  • Zamiana "na jeden czas do tyłu":

Present Simple na Past Simple

Present Continuous na Past Continuous

Future Simple na Future in the Past

Future Continuous na Future Continuous in the Past

Past Simple na Past Perfect

Past Continuous na Past Perfect Continuous

Present Perfect na Past Perfect

Present Perfect Continuous na Past  Perfect Continuous

 

‘I like ice-cream’ said the girl — The girl said that she liked ice-cream

 

Oprócz zmiany czasów zachodzą jeszcze następujące zmiany:

 

now — then

today — that day

tonight — that night

tomorrow — the next/following day

next week/month — the following week/month

yesterday — the day before/the previous day

....(3) days ago —...(3) days before

last month/week — the month/week before

this — that

these — those

here — there

 

‘ I lived here two years ago’. he said — He said that he had lived there two years before.

 

 

W języku polskim czas w zdaniu podrzędnym nie zmienia się.

 

Zmiany nie występują, jeśli czasownik ten (reporting verb) jest w czasie PRESENT SIMPLE, FUTURE SIMPLE lub PRESENT PERFECT.

 

- Kate says: ‘I want something to drink zostaje  tak: Kate says  that she wants something to drink

 

 

 

  • THAT  w zdania w mowie zależnej zostało zapisane w nawiasach, gdyż jest opcjonalne i może być opuszczone.
  • Zamiast czasownika say możemy zastosować: think, know, suppose, hope, believe, tell i inne sugerujące wypowiadanie zdania.