Mowa zależna z czasownikami modalnymi

  • SHALL zamieniamy na  WOULD jeśli mamy do czynienia z domysłami lub w odniesieniu do przyszłości.

 

He asked: ’Shall we have enough money?’ - He asked if we would have enough money. (On zapytał czy mamy dość pieniędzy).

 

  • SHALL zamieniamy na SHOULD jeśli mamy do czynienia propozycją, ofertą

 

He asked: ‘What shall I do’ – He asked what he should do. (Zapytał co on powinien zrobić).

 

  • MUST zamieniamy na HAVE TO w odpowiednim czasie jeśli mamy do czynienia z przymusem, zobowiązaniem.

 

He said: ‘I must go and clean my room’. He said that he had to go and clean his room. (Powiedział, że musi iść i posprzątać pokój).

 

  • Jeżeli MUST wyraża namowę zakaz, nakaz to zostaje bez zmian.

 

He said: ‘You mustn't smoke’. He said that I mustn't smoke. (Powiedział, że nie wolno mi palić).

 

  • SHOULD, OUGHT TO, WOULD, COULD, MIGHT, HAD BETTER, USED TO pozostają w mowie zależnej bez zmian.

 

He said: ‘We should/ought to go home’.   He said that we should/ought to go home. (Powiedział, że powinniśmy iść do domu).