Konstrukcje z czasownikiem suggest

Czasownik suggest (sugerować, proponować) występuje w języku angielskim w kilku konstrukcjach:

Jeśli w zdaniu występuje jeden podmiot to wtedy po czasowniku suggest występuje rzeczownik odczasownikowy (gerund), czyli czasownik z końcówką –ing:

  Podmiot (subject) + suggest + rzeczownik od czasownikowy (gerund) + reszta zdania

 

Np.:

  • I suggest going to the cinema. (Proponuję, żebyśmy poszli do kina)
  • My mother suggests having dinner in the garden. (Moja mama proponuje abyśmy zjedli obiad w ogrodzie)
  • My father suggests not staying up too long because tomorrow we have a test. (Mój tata sugeruje, żebyśmy nie siedzieli zbyt długo, bo mamy jutro test.

 

Jeśli w zdaniu występują dwa podmioty, to wtedy po drugim podmiocie występuje czasownik w tzw. trybie łączącym (subjunctive), czyli czasownik mający postać bezokolicznika bez to we wszystkich osobach. Zdanie takie wygląda następująco:

 

Podmiot 1 (subject 1) + suggest + podmiot 2 + czasownik w tzw. trybie łączącym (subjunctive) + reszta zdania

 

  • Her mother suggests she go to the dentists straight away. (Jej mama zasugerowała, żeby ona od razu poszła do dentysty)

!  Jeśli czasownik suggest jest w formie przeszłej, to wtedy drugi czasownik przechodzi w formę przeszłą, chyba, że mówimy ogólnie, że ktoś (nie ważne kto) zasugerował coś, np.:

  • My mother suggested I went to the local university. (Moja mama zasugerowała, żebym poszła na nasz uniwersytet)
  • The article in the latest parental magazine suggested the parents take more care of their children. (Artykuł w ostatnim magazynie dla rodziców sugerował, żeby rodzice bardziej dbali o swoje dzieci)

 

Powyższa konstrukcja może również wystąpić ze słowem that:

 

Podmiot 1 (subject 1) + suggest + that + podmiot 2 + czasownik w tzw. trybie łączącym (subjunctive) + reszta zdania

 

  • Our teacher suggests that we put more effort in the preparations to our final exams. (Nasz nauczyciel zasugerował, żeby włożyć więcej wysiłku w przygotowania do egzaminu końcowego).

Jeśli chodzi o zdania z dwoma podmiotami to najczęściej spotykaną konstrukcją z suggest jest zaprezentowana poniżej:

 

Podmiot 1 (subject 1) + suggest + (that) + podmiot 2 + should + czasownik w bezokoliczniku bez to (infinitive without to) + reszta zdania

 

  • My doctor suggests I should have more exercise. (Mój lekarz sugeruje więcej ruchu)
  • The President of the USA suggests that we shouldn’t panic about the terrorist’s attacks. (Prezydent Stanów Zjednoczonych sugeruje, żeby nie wpadać w panikę, jeśli chodzi o ataki terrorystyczne)
  • My parents suggested that we should buy a new house. (Moi rodzice zasugerowali, żeby kupić nowy dom)

 

!!! Po czasowniku suggest nie stawiamy zaimka osobowego w formie dopełnienia (tzn. me, him, her, itd.) ani czasownika w bezokoliczniku z to !!!

 

 


Konstrukcje z czasownikiem suggest