Wzory postaw obywatelskich

dział: Polityka

Każdy obywatel państwa demokratycznego winien być świadom możliwości, jakie daje mu ten ustrój. Dlatego też każdy powinien podejmować działania, które będą miały na celu zmianę otoczenia wokół niego.

 

Najważniejsza jest dyscyplina wewnętrzna obywatela. Wymaga ona narzucenia sobie pewnych planów działania, i określonych kroków, które mamy zrealizować. Dyscyplina jest potrzebna by skutecznie działać chociażby w ramach organizacji politycznych i społecznych, których jesteśmy członkami.

 

Inną ważną obywatelska cnotą jest tolerancja. Demokracja oraz konstytucja państwa są gwarantami poszanowania praw i wolności obywatela, ale także i praw mniejszości narodowych i etnicznych (oraz wszelkich innych mniejszości). Musimy szanować odmienność poglądów i przekonań innych ludzi. Tak jak oni szanują nasze. Tolerancja nie wyklucza innej postawy, a mianowicie postawy krytycyzmu. Pod jej pojęciem będziemy rozumieć umiejętność dokonywania sprawiedliwych ocen oraz wydawania sądów. Jeśli wypowiadamy swoje krytyczne uwagi na jakiś temat musimy pamiętać, że obowiązuje nas odpowiedzialność za własne słowa.

 

W życiu publicznym obywatel demokratycznego państwa winien być aktywny. W kręgu naszego zainteresowania powinny się znajdować społeczne i polityczne problemy. To wymaga od nas otwartości i współdziałania w przezwyciężaniu ich. Cenioną cnotą w społeczeństwie demokratycznym jest uspołecznienie. Możemy podejmować różne inicjatywy społeczne, na rzecz osób potrzebujących pomocy.