System prezydencki

dział: Polityka

W systemie prezydenckim władza wykonawcza jest w dużym stopniu niezależna od władzy ustawodawczej. Ta ostatnia koncentruje się na tworzeniu prawa, a kompetencje głowy państwa uległy znacznemu rozszerzeniu.

 

W systemie prezydenckim prezydent na równi z parlamentem jest przedstawicielem narodu. Jest od wyłaniany w drodze wyborów powszechnych. Sprawuje funkcję głowy państwa i szefa administracji.

 

Prezydent i jego ministrowie nie są politycznie odpowiedzialni przed parlamentem. Głowa państwa kreuje politykę zagraniczną oraz posiada zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Nie ma jednak prawa do rozwiązania parlamentu. W systemie prezydenckim nie ma stanowiska premiera. Jego kompetencje należą do prezydenta. Poszczególni ministrowie są odpowiedzialni przed prezydentem. Ani prezydent, ani ministrowie nie są odpowiedzialni za swoje działania przed parlamentem.

 

System prezydencki funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych państwach Ameryki Południowej (w Argentynie czy Brazylii). 

 

Typy rządów w państwach demokratycznych