Rada Praw Człowieka

dział: Prawo

Rada Praw Człowieka jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego, posiada swoją siedzibę w Genewie. W skład Rady Praw Człowieka wchodzi 47 członków wybieranych co 3 lata przez Zgromadzenie Ogólne. Do tej pory od 1946 roku istniała Komisja Praw Człowieka, a od 2006 działa jako Rada. Do zadań rady należy:

 • wspieranie powszechnego poszanowania prawa;
 • ochrona praw człowieka i podstawowych wolności;
 • wspieranie zadań dotyczące kwestii przestrzegania praw człowieka;
 • promocja haseł w zakresie praw człowieka;
 • kontrola wykonywanych działań podejmowanych przez poszczególne państwa, które podpisały odpowiednie dokumenty;
 • opracowanie opinii i rekomendacji w świetle wykonanych zadań;
 • reagowanie na naruszanie lub uchybienia w przestrzeganiu praw i wynikających z nich zadań;
 • rozwijanie współpracy pomiędzy państwami w celu realizacji zadań wynikających z podpisanych konwencji;
 • współpraca z władzami rządowymi poszczególnych państw;
 • rozwijanie współpracy z organizacjami regionalnymi zajmującymi się tematyką praw człowieka;
 • opracowywanie planów i ofert dotyczących nowych zadań wynikających np. z rozwoju cywilizacyjnego;