Podział ze względu na system rządów

dział: Polityka
Dyrektoriatorgan egzekutywy powołany w czasie rewolucji francuskiej; liczył 5 osób; działał do czasu zamachu stanu dokonanego przez Napoleona Bonaparte w 1799 r.

 

System mieszany (półprezydencki) – stanowi połączenie systemu parlamentarnego i prezydenckiego; charakteryzuje się dość silną pozycją prezydenta; nie obowiązuje zasada nadrzędności parlamentu

 

System parlamentarny – w tym systemie parlament spełnia rolę ustawodawczą, posiada także funkcje kontrolne w stosunku do rządu; możemy więc mówić o dominacji parlamentu nad władzą wykonawczą

 

System prezydencki – charakteryzuje się szczególną pozycją prezydenta; jest on równorzędnym z parlamentem reprezentantem narodu; pełni funkcję głowy państwa i szefa rządu, podlegają mu powoływani przez niego sekretarze (ministrowie); prezydent nie jest politycznie odpowiedzialny przed parlamentem; prowadzi politykę zagraniczną i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych