Hierarcha aktów prawych RP

dział: Prawo

Hierarchia aktów prawnych w Polsce jest następująca:

  • Konstytucja,
  • Umowy międzynarodowe, które były ratyfikowane,
  • Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej,
  • Ustawy,
  • Rozporządzenia z mocą ustaw (dekrety).
  • Uchwały (akty wewnętrzne wiążące), rozporządzenia, zarządzenia,
  • Akty prawa miejscowego. Są to akta prawne obowiązujące powszechnie na terenie organu, który go wydał. Normodawcą w terenie może być: wojewoda, sejmik wojewódzki, rada powiatu, starosta, rada miasta, rada gminy i burmistrz. Akty prawa miejscowego mogą nosić nazwę uchwał np.Uchwała Rady miasta w sprawie budżetu na rok…”. Rozróżniamy trzy rodzaje tego typu aktów: wykonawcze, ustrojowe i porządkujące.

Ważnym aktem prawnym jest ustawa konstytucyjna, ponieważ ma ona moc prawną na równi z konstytucją. Może ona zawieszać na określony czas niektóre przepisy lub regulować najważniejsze bieżące sprawy w państwie. W polskiej konstytucji istnieje wzmianka o ustawie, która zmienia konstytucję.