Motyw dziecka - Słowniczek pojęć

Adopcja – przyjęcie małoletniej osoby obcej do swojej rodziny.

 

Bastard – nieślubny potomek królewski.

 

Bękart – nieślubne dziecko; obecnie jest to słowo o zabarwieniu pejoratywnym.

 

Macocha – żona ojca, która może pełnić rolę matki w stosunku do jego dziecka z wcześniejszego związku.

 

Ojczym – mąż matki, który może pełnić rolę ojca w stosunku do jej dziecka.

 

Prawa dziecka – dziecko, tak jak każdy człowiek, ma swoje prawa, które ich chronią, a także pozwalają na podejmowanie własnej inicjatywy; są to: prawo wychowania się w rodzinie, prawo do nauki, prawo do wypoczynku i rozrywki, prawo do prywatności, prawo do ochrony zdrowia, prawo do swobody wyznania i własnego światopoglądu, i inne.

 

Rodzina – osoby będące w związku małżeńskim wraz z wychowywanymi przez nie dziećmi; również osoby spokrewnione lub spowinowacone

 

Sierota – dziecko, które straciło co najmniej jedno z rodziców; człowiek opuszczony.

 

Socjalizacja – proces, w którym jednostka zostaje przystosowana do życia w społeczeństwie poprzez poznawanie i przyjmowanie odkreślonych form, wartości i wzorów.


 

Motyw dziecka
Nawiązania do utworów