Motyw buntu - Słowniczek pojęć

Anarchia – stan bezpaństwowości, naruszanie norm lub ignorowanie prawa i władzy; także stan chaosu i nieporządku; dezorganizacja powstała wskutek braku lub niemocy ośrodków władzy.

 

Bojkot – wstrzymanie stosunków z jednostką, instytucją lub państwem jako wyraz walki.

 

Bunt sprzeciw, opór, protest jednostki lub grupy, w celu dokonania jakichś zmian; wystąpienie grupy ludzi przeciwko określonej władzy.

 

Demonstracja (manifestacja publiczna) – pochód lub wiec określonej grupy społeczeństwa (listonoszy, ekologów, pielęgniarek) mający na celu wyrażenie protestu lub udzielenie poparcia.

 

Fronda – ruch polityczny we Francji w połowie XVII wieku, występujący przeciwko absolutystycznym rządom króla – Ludwika XIV i regencji Mazzariniego.

 

Kontestacja – wyrażanie protestu (zwłaszcza w dziedzinie kultury, polityki, instytucji religijnych), kwestionowanie czegoś, podawanie w wątpliwość; demonstrowanie, manifestowanie sprzeciwu. Słowo często używane w odniesieniu do zjawisk II połowy XIX wieku – np. kontestacja w poezji: Stachura, Bursa, Wojaczek.

 

Negacja – przeczenie czemuś; odrzucanie tego, co jest lub było uznane za prawdziwe, odpowiednie, słuszne – np. negacja władzy.

 

Powstanie – zbrojne wystąpienie narodu lub pewnej grupy (miasta, danego obszaru) w obronie swojej wolności. Powstania najczęściej zmierzały do uzyskania niepodległości, autonomii obszaru lub przyłączenia danej ziemi do innego państwa. Jednak wybuchały również na znak buntu przeciwko dotychczasowej władzy lub klasie posiadającej.

 

Protest – ostre wystąpienie przeciw działaniu, które uważa się za niesłuszne; sposób na przeciwstawienie się czemuś, okazanie aktywnej postawy. Protesty mogą przybierać różne formy: pochodu, wiecu, strajku.

 

Protest songpiosenka wyrażająca słowami tekstu protest wobec aktualnych negatywnych zjawisk społeczno-politycznych. Najczęściej skierowana jest przeciwko wojnie, biedzie, systemom totalitarnym, brakowi tolerancji. Przedstawiciele: Bob Dylan, Joan Baez.

 

Rebelia – dawniej zbrojny bunt przeciwko istniejącej władzy (rządowi, panującemu itd.).

 

Rewolucja – zbrojne wystąpienie dużej części społeczeństwa przeciw istniejącej władzy, mające na celu zmianę ustroju w państwie; gwałtowne obalanie ustroju w celu zdobycia władzy i ustanowienia nowego porządku.

 

Strajk – forma buntu pracowników domagających się o lepsze warunki ekonomiczne, socjalne itd. Polega na zaprzestaniu pracy i walce o realizację żądań politycznych lub ekonomicznych (np. strajk głodowy).

 

Wiec protestacyjny – masowe zgromadzenie określonej grupy społeczeństwa w celu zamanifestowania swojej postawy wobec aktualnych wydarzeń politycznych lub społecznych.