Motyw biedy - Słowniczek pojęć

Socjalizm – ogólna nazwa różnych ruchów (zob. też socjalizm utopijny) i teorii społecznych zmierzających do zbudowania ustroju opartego na społecznej własności środków produkcji i sprawiedliwym podziale dochodu narodowego, dążący do zniesienia podziałów społecznych.


Rewolucja przewrót społeczny polegający na obaleniu ustroju i ustaleniu nowego (rewolucja burżuazyjna lub socjalna).

 

Kraje Trzeciego Świata – kraje rozwijające się, określenie powstałe po zimnej wojnie; 130 krajów, głównie z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Państwa słabo uprzemysłowione.

 

Kraje Czwartego Świata – kraje najmniej rozwinięte; ok. 50 państw; określenia używa się na określenie państw najbiedniejszych, o dużej umieralności, dotkniętych problemem głodu czy klęsk żywiołowych.

Motyw biedy
Nawiązania do utworów