Zestawienie chronologiczne dziejów nowożytnej Rosji

dział: Państwo
 • 1462-1505 r. – car Iwan III jednoczy Ruś pod władzą Księstwa Moskiewskiego
 • 1547 r. – Iwan IV Groźny przyjmuje tytuł cara i ogłasza się spadkobiercą Cesarstwa Bizantyjskiego
 • 1558-1582 r. – wojny inflandzkie; próba zdobycia przez Rosję dostępu do Bałtyku
 • 1564-1572 r. – terror ustanowionej przez cara Iwana IV Groźnego opriczniny
 • 1589 r. – ustanowienie w Moskwie patriarchatu
 • 1598-1612 r. – „Wielka Smuta” w Rosji”; okres wielkiego zamętu i polskich ingerencji w sprawy wewnętrzne państwa rosyjskiego
 • 1610-1612 r. – załoga polska zdobywa Kreml; królewicz Władysław Waza zostaje ogłoszony carem Rosji
 • 1613 r. – powołanie na tron Michała Romanowa przez Sobór Ziemski
 • 1682-1725 r. – reformy cara Piotra I Wielkiego (reorganizacja administracji, wojska, większy interwencjonizm państwa w gospodarkę)
 • 1703 r. – założenie Petersburga (od 1712 r. stolica państwa)
 • 1721 r. – zakończenie wojny północnej; Rosja otrzymuje trwały dostęp do Bałtyku
 • 1721 r. – car Piotr I Wielki przyjmuje tytuł Imperatora Wszechrosji
 • 1762-1796 r. – panowanie Katarzyny II
 • 1772 r. – I rozbiór Polski; Rosja zajęła Inflanty Polskie oraz wschodnie krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem i Dźwiną
 • 1773-1775 r. – wielki bunt chłopski pod wodzą Pugaczowa
 • 1774 r. – zwycięstwo Rosji w wojnie z Turcją; Rosja otrzymuje stały dostęp do Morza Czarnego
 • 1793 r. – II rozbiór Polski; Rzeczpospolita oddała Rosji województwa: mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie oraz część województwa wileńskiego, nowogródzkiego, brzesko-litewskiego i wołyńskiego
 • 1795 r. – III rozbiór Polski; Rosja zajęła ziemie na wschód od Niemna i Bugu
 • 1812 r. – najazd Napoleona I na Rosję
 • 1825 r. – spisek dekabrystów przeciwko Mikołajowi I
 • 1856 r. – klęska Rosji w wojnie krymskiej; początek okresu liberalizacji w polityce wewnętrznej w państwie carów
 • lata 60-te XIX w. – uwłaszczenie chłopów
 • 1864 r. – uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim
 • 1881 r. – udany zamach na cara Aleksandra II
 • 1898 r. – powstanie Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR)
 • 1903 r. – rozłam w SDPRR; podział na bolszewików i mienszewików
 • 1904-1905 r. – klęska Rosji w wojnie z Japonią
 • 1905-1907 r. – nieudana rewolucja w Rosji
 • 1905 r. – rewolucja w dawnym Królestwie Polskim
 • 1906 r. – obrady pierwszej rosyjskiej Dumy
 • 1914-1917 r. – udział Rosji w I wojnie światowej po stronie państw trójporozumienia (Ententy)
 • 1917 r. – rewolucje w Rosji; upadek caratu (rewolucja lutowa 8-15 III) oraz przewrót dokonany przez bolszewików (6-15 XI)
Państwo - Rosja