Poprawki do konstytucji USA

Do konstytucji Stanów Zjednoczonych zostało uchwalone 25 poprawek. Dziesięć pierwszych dotyczy swobód obywatelskich, a pozostałe tylko w niewielkim stopniu modyfikują wprowadzony w 1787 r. ustrój.

 

Pierwsze dziesięć poprawek do konstytucji zwane jest „Deklaracją Praw”. Zostały one uchwalone w 1789 r. Do najważniejszych należą:

  • II poprawka: wolność noszenia broni
  • III poprawka: zakaz kwaterowania wojska w prywatnych domach
  • IV poprawka: nienaruszalność mienia oraz zakaz przeprowadzania samowolnej rewizji
  • V poprawka: zakaz zmuszania do składania świadectwa przeciwko sobie
  • VI poprawka: zapewnienie oskarżonemu sądu  przysięgłych i szybkiego procesu
  • VII poprawka: w sprawach w zakresu prawa cywilnego, w których wartość przedmiotu sporu przekracza dwadzieścia dolarów, instancją właściwą do wydania ostatecznego i niepodważalnego wyroku ma być sąd przysięgłych
  • VIII poprawka: zakaz wymierzania nadmiernych oraz okrutnych kar
  • IX poprawka: wymienione w konstytucji prawa obywateli nie oznaczają zniesienie albo też ograniczenia innych praw, przysługujących obywatelom
  • X poprawka: uprawnienia których konstytucja nie przekazała Unii i nie odmówiła ich stanom, mają należeć do kompetencji organów stanowych.

 

Konstytucja zabraniała wprowadzenie religii państwowej oraz zapewniła ochronę własności prywatnej. Spośród późniejszych poprawek warto wymienić poprawkę XIII mówiącą o tym, że „Nie będzie w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek miejscu podległym ich władzy ani niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba jako kara za przestępstwo, którego sprawca został prawidłowo skazany”. Poprawka ta została uchwalona przez Kongres w 1865 r. W 1869 r. została uchwalona przez Kongres poprawka XV: „Ani Stany Zjednoczone, ani żaden stan nie może pozbawić ani ograniczać praw wyborczych obywateli Stanów Zjednoczonych ze względu na rasę, kolor skóry lub poprzednie niewolnictwo”. Już w XX wieku została uchwalona poprawka XVIII zabraniająca zabrania się „[...] wytwarzania, sprzedaży i przewozu przeznaczonych do spożycia napojów wyskokowych, jak również ich importu i eksportu ze Stanów Zjednoczonych oraz jakiegokolwiek obszaru podległego ich zwierzchnictwu”. Poprawka została uchwalona w 1917 r., a weszła w życia dwa lata później. Poprawka XIX, uchwalona w 1919 r. mówiła o zakazie dyskryminacji ze względu na płeć w sferze praw politycznych.

 

Mimo niezbyt wielu zmian w konstytucji Stanów Zjednoczonych, obowiązuje ona do dziś głównie dzięki swojej dość ogólnikowej formie. Ustrój państwa amerykańskiego był więc kształtowany w drodze sądowej praktyki, a na jego kształt bardzo istotny wpływ miała orzecznictwo Najwyższego Sądu Federalnego.