Organizacja władz w koloniach

W koloniach angielskich struktura organów władzy. Na czele stał gubernator, który był przedstawicielem króla, albo też właściciela. Mianowany był przez władzę zwierzchnią, której podlegał. To od niej otrzymywał instrukcje, zgodnie z którymi musiał postępować. W koloniach, które posiadały karty od króla, gubernator był wybierany przez mieszkańców. Do głównych zadań gubernatora należało mianowanie urzędników, reprezentowanie kolonii na zewnątrz, dowództwo nad siłami zbrojnymi, stosowania prawa łaski oraz zwoływanie i rozwiązywanie zgromadzenia. Miał także prawo do zastosowania weta wobec uchwał kolonialnego zgromadzenia. Do kompetencji zgromadzenia należała kontrola wydatków przez gubernatora, ale także uchwalenie wysokości poborów dla niego. Gubernatora w pełnionych prze niego obowiązkach zastępował wicegubernator. Obok niego funkcjonowała Rada, która pełniła role organu doradczego oraz kontrolującego. Składała się z kilkunastu osób. Wybierani oni byli w drodze nominacji, albo też  drodze wyborów. Gubernator miał prawo wyrazić swój sprzeciw wobec wyboru określonej osoby na stanowisko członka Rady. Władzę ustawodawczą w koloniach sprawowało Zgromadzenie Ogólne. W niektórych stanach występowało ono w postaci jednoizbowej (w Georgii do 1789 r. i w Pensylwanii do 1790 r.) W pozostałych koloniach Zgromadzenie było dwuizbowe. Izby niższe były wyłanianie w drodze wyborów. Prawo brania udziału w wyborach przysługiwało mężczyznom w wieku 21 lat. Występował także cenzus majątkowy, które to prawo ograniczał. Obywatele, posiadający większy majątek i dochody, mogli być również wybierani do organów władzy kolonii. Praw wyborczych byli pozbawieni katolicy. Do zadań Zgromadzenia Ogólnego należało tworzenie prawa. Do końca XVIII wieku król Wielkiej Brytanii miał prawo do odrzucenia uchwały Zgromadzenia kolonialnego. Z takiego samego prawa mógł skorzystać gubernator.

 

Najniższą jednostką w podziale administracyjnym kolonii była gmina. Jej organami były: zgromadzenie gminne, przewodniczący oraz zarząd gminy. Jednostką wyższą było hrabstwo. W południowych koloniach odpowiednikiem gminy stała się parafia. Tutaj też decydująca rola w administracji przypadła hrabstwom, które w czasem przejęły większość uprawnień parafii.