Państwo - Polska

dział: Państwo
 • 6 VIII 1914 r. – przekroczenie granicy zaboru rosyjskiego przez I Kompanię Kadrową Józefa Piłsudskiego; nieudana próba wywołania powstania
 • 14 VIII 1914 r. – odezwa Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza obiecująca po zwycięskiej wojnie autonomię Polsce, zjednoczonej pod berłem cesarskim
 • 16 VIII 1914 r. – powołanie Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie Austro-Węgier (Kraków)
 • 22 X 1914 r. – powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej
 • 18 XII 1915 r. – powołanie Centralnego Komitetu Narodowego (piłsudczycy i PSL)
 • 1 I 1916 r. – powołanie przez Niemców Rady Głównej Opiekuńczej
 • 5 XI 1916 r. – Akt 5 listopada; manifest cesarzy austriackiego i niemieckiego, zapowiadający dość ogólnikowo utworzenie Królestwa Polskiego
 • 6 XII 1916 r. – powstanie w Warszawie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego
 • 10 IV 1917 r. – cesarz Austro-Węgier przekazuje Legiony Polskie do niemieckiej dyspozycji
 • 2 VII 1917 r. – ustąpienie Piłsudskiego z Tymczasowej Rady Stanu; legioniści odmawiają przysięgi na wierność Niemcom (kryzys przysięgowy)
 • 22 VII 1917 r. – aresztowanie Piłsudskiego i osadzenie w twierdzy w Magdeburgu
 • 15 VIII 1917 r. – powstanie Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie
 • 12 IX 1917 r. – utworzenie w Warszawie Rady Regencyjnej
 • 7 XII 1917 r. – powołanie przez Radę Regencyjną rządu Jana Kucharzewskiego
 • X-XI 1918 r. – tworzenie lokalnych ośrodków władzy polskiej, rozbrajanie wojsk okupacyjnych
 • 28 X 1918 r. – utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie
 • 7 XI 1918 r. – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim
 • 10 XI 1918 r. – przybycie Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy
 • 11 XI 1918 r. – przekazanie władzy przez Radę Regencyjną Piłsudskiemu; rozbrojenie Niemców w Warszawie; umowa data odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 17 XI 1918 r. – powołanie rządy Jędrzeja Moraczewskiego
 • 22 XI 1918 r. – Józef Piłsudski Naczelnikiem Państwa
 • 26 I 1919 r. – wybory do Sejmu Ustawodawczego
 • 20 II 1919 r. – uchwalenie Małej Konstytucji
 • 1918-1921 r. – kształtowanie się granic państwa polskiego; wojna z Rosją Radziecką
 • 15 VIII 1920 r. – ustawa o reformie rolnej
 • 17 III 1921 r. – uchwalenia konstytucji (konstytucja marcowa)
 • 18 III 1921 r. – traktat w Rydze z Rosją Radziecką
 • 16 XII 1922 r. – zabójstwo pierwszego prezydenta Polski – Gabriela Narutowicza
 • 1923 r. – hiperinflacja marki polskiej
 • 1924 r. – reforma walutowa Grabskiego; zastąpienie marki polskie złotym
 • 1925-1930 r. – wojna celna z Niemcami
 • 12 V 1926 r. – przewrót majowy; objęcie władzy w kraju przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników
 • 2 VIII 1926 r. – nowela sierpniowa; poprawka do konstytucji pozwalająca prezydentowi na wprowadzanie dekretów z mocą ustawy oraz na rozwiązanie parlamentu
 • 1929 r. – powstanie Centrolewu (PPS, partie ludowe i chadeckie)
 • 1929-1933 r. – kryzys w przemyśle na fali światowego Wielkiego Kryzysu
 • 30 VIII 1930 r. – rozwiązanie parlamentu i rozpisanie nowych wyborów
 • 9 IX 1930 r. – osadzenie w twierdzy brzeskiej przywódców opozycji
 • 13 I 1932 r. – zakończenie procesu brzeskiego, w którym skazano przywódców opozycji (Centrolewu) od zarzutem przygotowywania zamach stanu
 • 25 VII 1932 r. – podpisanie układu o nieagresji w ZSRR (przedłużony w 1934 r. do 1945 r.)
 • 26 I 1934 r. – podpisanie aktu o nieagresji z III Rzeszą
 • 1934 r. – utworzenie obozu w Berezie Katruskiej dla przeciwników władzy sanacyjnej
 • 23 IV 1935 r. – nowa konstytucja (konstytucja kwietniowa)
 • 12 V 1935 r. – śmierć Józefa Piłsudskiego
 • 1936 r. – początek realizacji planu budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
 • 1936-1937 r. – niepokoje i strajki chłoskie
 • 2 X 1938 r. – wkroczenie wojsk polskich na teren Zaolzia
 • 28 IV 1939 r. – wypowiedzenie przez Adolfa Hitlera deklaracji o niestosowaniu przemocy
 • 25 VIII 1939 r. – sojusz z Wielką Brytanią
 • 30 VIII 1939 r. – ogłoszenie powszechnej mobilizacji
 • 1 IX 1939 r. – atak III Rzeszy na Polskę; początek II wojny światowej
 • 1 IX-6 X 1939 r. – kampania wrześniowa
 • 17 IX 1939 r. – atak wojsk radzieckich na Polskę
 • X 1939 r. – okupanci niemiecki i radziecki ustalają strefy wpływów; wcielenie części ziem polskich do Rzeszy (8 X), powstanie Generalnego Gubernatorstwa (12 X), przekazanie Litwie Wileńszczyzny przez ZSRR (10 X)
 • X-XII 1939 r. – pierwsze wysiedlenia polskiej ludności, zamieszkującej ziemie włączone do Rzeszy; zakładanie gett dla Żydów
 • II-VI 1940 r. – masowe wywózki ludności polskiej w ZSRR na Wschód
 • 5 III 1940 r. – decyzja Biura Politycznego KC partii radzieckiej o wymordowaniu polksich oficerów wziętych do niewoli (wykonana do czerwca)
 • VI 1940 r. – eksterminacja polskiej inteligencji przez Niemców; mord w Palmirach
 • 14 VI 1940 r. – uruchomienie obozu pracy w Oświęcimiu
 • 15 XI 1940 r. – zamknięcie getta warszawskiego
 • III 1941 r. – ogłoszenie przez Niemców naboru na listy Volksdeutschów
 • VI 1941 r. – wymordowanie około polskich 50 tys. więźniów podczas ewakuacji więzień radzieckich
 • wiosna 1942 r. – początek planowego mordowania ludności gett żydowskich
 • 22 VII 1942 r. – początek wysiedleń ludności żydowskiej z getta warszawskiego
 • 12 XI 1942 r. – początek akcji germanizacyjnej i wysiedleń na Zamojszczyźnie
 • 19 IV 1943 r. – początek powstania w getcie warszawskim
 • lato 1943 r. – starcia partyzantki polskie i ukraińskiej (UPA) na terenie Kresów; masowe morsy polskiej ludności na Wołyniu
 • 5 I 1944 r. – powstanie Krajowej rady Narodowej z Bierutem na czele
 • 9 I 1944 r. – powołanie przez delegaturę rządu londyńskiego Rady Jedności Narodowej z K. Pużakiem na czele
 • 21 VII 1944 r. – utworzenie w Moskwie PKWN; wydanie manifestu (22 VII)
 • 1 VIII 1944 r. – wybuch powstania warszawskiego
 • 24 XI 1944 r. – dymisja Stanisława Mikołajczyka z funkcji premiera rządu polskiego na uchodźstwie; następca – Tomasza Arciszewski
 • 17 I 1945 r. – wyzwolenie Warszawy
 • 19 I 1945 r. – wyzwolenie Krakowa; samorozwiązanie AK
 • 4-11 II 1945 r. – konferencja w Jałcie
 • 27 III 1945 r. – podstępne aresztowanie 16 przywódców Polski Podziemnej
 • V 1945 r. – zakończenie walk z Niemcami
 • 18-21 V 1945 r. – proces 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie
 • 28 VI 1945 r. – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
 • 2 IX 1945 r. – utworzenie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN)
 • 14 II 1946 r. – początek planowanych wysiedleń ludności niemieckiej
 • 30 VI 1946 r. – referendum ludowe
 • 4 VII 1946 r. – kielecki pogrom Żydów
 • 19 I 1947 r. – wybory do Sejmu Ustawodawczego
 • 5 II 1947 r. – Bolesław Bierut prezydentem Rzeczypospolitej
 • 28 III 1947 r. – śmierć gen. K. Świerczewskiego; początek akcji „Wisła”
 • 13-14 IV 1947 r. – przyjęcie programu „bitwy o handel” przez Plenum KC PPR
 • 6 VI 1947 r. – śmierć prezydenta na wychodźstwie Władysława Raczkiewicza
 • 2 VII 1947 r. – ustawa o Planie Odbudowy Gospodarczej
 • 25 II 1948 r. – powołanie Powszechnej Organizacji Młodzieży „Służba Polsce”
 • 20-22 VII 1948 r. – powstanie Związku Młodzieży Polskiej
 • 3 IX 1948 r. – usunięcie Władysława Gomułki, B. Bierut na czele PPR
 • 22 X 1948 r. – śmierć prymasa Polski kardynała A. Hlonda
 • 15-21 XII 1948 r. – kongres zjednoczeniowy PPS i PPR; powstanie Polskie Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)
 • 6 XI 1949 r. – marszałek ZSRR K. Rokossowski ministrem obrony narodowej i marszałkiem Polski Ludowej
 • 27-29 XI – utworzenie satelickiej partii wobec PZPR – Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
 • 6 VII 1950 r. – podpisanie w Zgorzelcu układu granicznego pomiędzy Polską a NRD
 • 21 VII 1950 r. – ogłoszenie ustawy o 6-letnim Planie Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu
 • 15 II 1951 r. – polsko-radzieckie porozumienie dotyczące wymiany terytorium (rejon Bełza i Krystynopola w zamian z rejon Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach)
 • 2 VIII 1951 r. – aresztowanie W. Gomułki
 • 22 VII 1952 r. – uchwalenie konstytucji PRL
 • 8 III 1953 r. – zawieszenie „Tygodnika Powszechnego”
 • 26 IX 1953 r. – aresztowanie prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego
 • 7 XII 1954 r. – rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP)
 • 12 III 1956 r. – śmierć Bolesława Bieruta
 • 20 III 1956 r. – Edward Ochab I sekretarzem KC PZPR
 • 27 IV 1956 r. – uchwalenie amnestii dla więźniów politycznych
 • 28-29 VI 1956 r. – wydarzenia poznańskiego czerwca
 • 19-21 X 1956 r. – Władysław Gomułka wybrany nowym I sekretarzem KC PZPR
 • 16-18 XI 1956 r. – wizyta W. Gomułki w Moskwie (umowy o repatriacji Polaków z ZSRR i o statusie wojsk radzieckich w Polsce)
 • 27 IV 1960 r. – zamieszki w Nowej Hucie, tzw. walka o krzyż
 • 2 XII 1960 r. – powołanie Komitetu do spraw Radia i Telewizji
 • 15 VII 1961 r. – ustawa o rozwoju systemu oświaty; usunięcie nauki religii ze szkół
 • 29 II 1964 r. – tzw. plan Gomułki; propozycja wstrzymania zbrojeń jądrowych Europie Środkowej
 • 14 III 1964 r. – „List 34”
 • 19 III 1965 r. – aresztowanie Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego za wystosowanie „Listu otwartego”
 • 8 IV 1965 r. – układ z ZSRR „o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej”
 • 18 XI 1965 r. – list biskupów polskich do Episkopatu Niemiec
 • 16 IV 1966 r. – początek obchodów uroczystości Millenium Chrztu Polski (Gniezno)
 • 29 V 1967 r. – arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła zostaje podniesiony do rangi kardynalskiej
 • 6-12 IX 1967 r. – wizyta gen. Chalresa de Gaulle’a w Polsce
 • 16 I 1968 r. – decyzja władz o zawieszeniu przedstawień „Dziadów” (od 2.II)
 • 30 I 1968 r. – demonstracje studenckie w Warszawie
 • 8 III 1968 r. – wiec studencki na Uniwersytecie Warszawskim; początek tzw. wydarzeń marcowych
 • 9-28 III 1968 r. – wiece i strajki studenckie w miastach akademickich: Kraków, Lublin, Łódź, Gdańsk, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław
 • 20 VIII 1968 r. – inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację; udział w akcji wojsk polskich
 • I 1969 r. – proces J. Kuronia i K. Modzelewskiego
 • II 1969 r. – proces A. Michnika i H. Szlajfera
 • 7 XII 1970 r. – układ z RFN o normalizacji stosunków
 • 14-20 XII 1970 r. – krwawo stłumione robotnicze protesty w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • 20 XII 1970 r. – odsunięcie od władzy W. Gomułki; zmiany na najwyższych państwowych stanowiskach
 • 15 II 1971 r. – rezygnacja władz z podwyżek cen żywności
 • 9 IV 1972 r. – S. Ostrowski prezydentem Polski na wychodźstwie
 • 14 IX 1972 r. – nawiązanie dyplomatycznych stosunków pomiędzy Polską a RFN
 • 12 XII 1974 r. – „List 15” – protest intelektualistów w sprawie położenia Polaków z ZSRR
 • 28 V 1975 r. – reforma administracyjna kraju
 • 10 II 1976 r. – uchwalenie poprawek do konstytucji PSL
 • 28-29 IV 1976 r. – utworzenie Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP)
 • 24 VI 1976 r. – podwyżki cen żywności
 • 25 VI 1976 r. – początek fali strajków w Radomiu, Ursusie i Płocku
 • 23 IX 1976 r. – utworzenie Komitetu Obrony Robotników (KOR)
 • 26 III 1977 r. – powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)
 • 7 V 1977 r. – zabójstwo S. Pyjasa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 29 IX 1977 r. – przekształcenie KOR w Komitet Samoobrony Społecznej KOR
 • 29-31 XII 1977 r. – wizyta J. Cartera w Polsce
 • 25 II 1978 r. – powstanie Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach
 • 16 X 1978 r. – wybór arcybiskupa Karola Wojtyły na papieża (Jan Paweł II)
 • 8 IV 1979 r. – Edward Raczyński prezydentem Polski na wychodźstwie
 • 2-10 VI 1979 r. – pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 • 29 VII 1979 r. – powstanie Ruchu Młodej Polski
 • 14 VIII 1980 r. – początek strajku w Stoczni Gdańskiej; podpisanie porozumień ze strajkującymi: w Szczecinie – 30.VIII, w Gdańsku – 31.VIII i w Jastrzębiu – 3 IX
 • 5 IX 1980 r. – dymisja Edwarda Gierka z funkcji I sekretarza KC PZPR; powołanie S. Kani
 • 17 IX 1980 r. – powstanie NSZZ Solidarność; rejestracja – 10 XI
 • I 1980 r. – konflikt pomiędzy rządem a Solidarnością z powodu braku realizacji porozumień sierpniowych
 • 8-9 III 1980 r. – I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność
 • 3 IV 1980 r. – pierwszy numer tygodnika „Solidarność”
 • 28 V 1980 r. – śmierć kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 7 VII 1980 r. – biskup J. Glemp nowym prymasem Polski
 • 5-10 IX i 26 IX-7 X 1980 r. – krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność
 • 18 X 1980 r. – ustąpienie S. Kani; gen. Wojciech Jaruzelski na czele PZPR
 • 13 XII 1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego
 • 16 XII 1981 r. – pacyfikacja kopalni „Wujek”
 • 22 IV 1982 r. – powstanie konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Solidarność
 • 8 X 1982 r. – delegalizacja NSZZ Solidarności na mocy nowej ustawy o związkach zawodowych
 • 12 XI 1982 r. – zwolnienie z internowania Lecha Wałęsy
 • 19 XII 1982 r. – ustawa o zawieszeniu stanu wojennego (od 31 XII)
 • 14 V 1983 r. – śmierć Grzegorza Przemyka
 • 16-23 VI 1983 r. – druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 • 22 VII 1983 r. – zniesienie stanu wojennego
 • 19 X 1984 r. – uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki
 • 24 XI 1984 r. – powstanie prorządowego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ)
 • 3 III-22 IV 1986 r. – proces działaczy Konfederacji Polski Niepodległej
 • 8-14 VI 1987 r. – trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny
 • 15 VII 1987 r. – powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 25 X 1987 r. – powołanie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność
 • 15 XI 1987 r. – Polska Partia Socjalistyczna wznawia swoją działalność
 • 29 XI 1987 r. – referendum w sprawie reform państwowych
 • 25 IV-14 V 1988 r. – fala strajków
 • 11-16 VII 1988 r. – wizyta Michaiła Gorbaczowa w Polsce
 • VII 1988 r. – ponowna fala strajków na Wybrzeżu i na Śląsku
 • 31 VIII 1988 r. – pierwsze rozmowy komunistycznej władzy z przedstawicielami opozycji
 • 30 XI 1988 r. – telewizyjna debata Wałęsa-Miodowicz
 • 18 XII 1988 r. – powołanie Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność
 • 6 II-5 IV 1980 r. – obrady „okrągłego stołu”
 • 17 IV 1989 r. – rejestracja NSZZ Solidarność
 • 4/18 VI 1989 r. – wybory do Sejmu „kontraktowego” i Senatu
 • 23 VI 1989 r. – powstanie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP)
 • 19 VII 1989 r. – gen. Wojciech Jaruzelski prezydentem RP
 • 24 VIII 1989 r. – Tadeusz Mazowiecki premierem
 • 10 X 1989 r. – plan Balcerowicza – przedstawienie planu reform gospodarczych
 • 28 X 1989 r. – powstanie Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (ZChN)
 • 8 XI 1989 r. – rozwiązanie PRON
 • 11-22 XI 1989 r. – wizyta Lecha Wałęsy w USA
 • 29 XII 1989 r. – zmiana nazwy państwa na Rzeczypospolita Polska
 • 27-29 I 1990 r. – zjazd KC PZPR; rozwiązanie partii i utworzenie Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)
 • 9 II 1990 r. – przywrócenie dawnego godła państwowego (orła w koronie)
 • 2 XII 1990 r. – utworzenie Unii Demokratycznej (UD)
 • 25 XI i 9 XII 1990 r. – zwycięstwo Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich
 • 4 I 1991 r. – Jan Krzysztof Bielecki nowym premierem
 • 22-25 II 1991 r. – zjazd NSZZ Solidarność; Marian Krzaklewski nowym przewodniczącym
 • 1-9 V i 13-16 VIII 1991 r. – kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 • 17 VI 1991 r. – układ o wzajemnym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Niemcami
 • 26 XI 1991 r. – przyjęcie Polski do Rady Europy
 • 6 XII 1991 r. – Jan Olszewski nowym premierem
 • 28 V-4 VI 1992 r. – tzw. kryzys lustracyjny
 • 5 VI 1992 r. – Waldemar Pawlak nowym premierem
 • 10 VII 1992 r. – Hanna Suchocka premierem
 • 17 X 1992 r. – uchwalenie małej konstytucji
 • 10 VI 1993 r. – utworzenie Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (BBWR)
 • 28 VII 1993 r. – podpisanie konkordatu ze Stolicą Apostolską
 • 18 IX 1993 r. – ostateczne zakończenie wycofywania wojsk radzieckich z Polski
 • 19 IX 1993 r. – wybory parlamentarne; zwycięstwo sił postkomunistycznych
 • 18 X 1993 r. – Waldemar Pawlak premierem (rząd koalicyjny SLD-PSL)
 • 2 II 1994 r. – Polska przystępuje do programu „Partnerstwo dla pokoju”
 • 8 IV 1994 r. – wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej
 • 1 I 1995 r. – denominacja złotego
 • 1 III 1995 r. – Józef Oleksy premierem
 • 5 i 9 XI 1995 r. – zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich
 • 21 XII 1995 r. – rozpoczyna się „sprawa Oleksego” dotycząca współpracy premiera ze służbami bezpieczeństwa ZSRR
 • 23 XII 1955 r. – zaprzysiężenie Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta RP
 • 25 I 1996 r. – dymisja rządu Józefa Oleksego
 • 7 II 1996 r. – powołanie rządu Włodzimierza Cimoszewicza
 • 18 II 1996 . – referendum uwłaszczeniowe
 • 2 IV 1997 r. – uchwalenie Konstytucji III RP
 • 25 V 1997 r. – referendum konstytucyjne (52,71% głosujących opowiedziało się za przyjęciem konstytucji)
 • 31 V-10 VI 1997 r. – szósta pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny
 • VII 1997 r. – powódź tysiąclecia w Polsce
 • 19 IX 1997 r. – wybory parlamentarne, zwycięstwo Akcji Wyborczej „Solidarność”
 • 17 X 1997 r. – Konstytucja III RP weszła w życie
 • 17 XI 1997 r. – powstanie rządu Jerzego Buzka
 • 23 II 1998 r. – ratyfikacja konkordatu
 • 30 III 1998 r. – początek rozmów akcesyjnych z Unią Europejską
 • 18 VII 1998 r. – ustawa o nowym podziale administracyjnym kraju na 16 województw
 • 11 X 1998 r. – wybory samorządowe (do trójszczeblowego samorządu – gmina, powiat, województwo)
 • 12 III 1999 r. – przyjęcie Polski do NATO
 • 5 VI-17 VI 1999 r. – siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 • 6 VI 2000 r. – wystąpienie Unii Wolności z rządu Jerzego Buzka
 • 8 VI 2000 r. – Leon Kieres prezesem Instytutu Pamięci Narodowej
 • 8 X 2000 r. – ponowne zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich
 • 24 I 2001 r. – powstanie Platformy Obywatelskiej (PO)
 • 21 IV 2001 r. – powstanie Ligi Polskich Rodzin (LPR)
 • 15 VI 2001 r. – wizyta prezydenta USA George W. Busha w Polsce
 • 23 IX 2001 r. – wybory parlamentarne; zwycięstwo SLD
 • 19 X 2001 r. – Leszek Miller premierem
 • 21 V 2002 r. – początek Narodowego Spisu Powszechnego
 • 16-19 VIII 2002 r. – ósma pielgrzymka papieża do Polski
 • 13 XII 2002 r. – podczas szczytu w Kopenhadze zakończono negocjacje o przyjęcie Polski do UE
 • 16 IV 2003 . – podpisanie traktatu w Atenach, na mocy którego Polska oraz 9 innych państw europejskich w 2004 r. stało się członkami UE
 • 7-8 VI 2003 r. – referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
 • 1 V 2004 r. – Polska państwem członkowskim UE
 • 2 V 2004 r. – powstanie rządu Marka Belki
 • 27 I 2005 r. – 60. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz_Birkenau
 • 2 IV 2005 r. – śmierć Jana Pawła II
 • 25 IX 2005 r. – wybory parlamentarne; zwycięstwo PiS
 • 9 i 23 X 2005 r. – Lech Kaczyński prezydentem
 • 31 X 2005 r. – zaprzysiężenie rządu Kazimierza Marcinkiewicza
 • 2 II 2006 r. – podpisanie tzw. paktu stabilizacyjnego (PiS, Samoobrona, LPR)
 • 25-28 V 2006 r. – pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski
 • 14 VII 2006 r. – powstanie rządu Jarosława Kaczyńskiego
 • 7 IX 2007 r. – decyzja o skróceniu kadencji Sejmu
 • 21 X 2007 r. – wybory parlamentarne; zwycięstwo PO
 • 16 XI 2007 r. – powstanie gabinetu Donalda Tuska
 • 21 XII 2007 r. – przystąpienie Polski do strefy Schengen