Najważniejsze pojęcia związane z feudalizmem

Feudalizm rozumiany szeroko jest zarówno ustrojem społeczno-gospodarczym jak i politycznym. Feudalizm może oznaczać dwie sytuacje prawną i społeczną:

  • Stosunek poddańczy – system zależności między panami włości a poddanymi chłopami
  • System lenny czyli relacje senior – wasal , są to relacje między feudałami i między feudałami a monarchą.

Podstawową cechą feudalizmu był jego związek ze wsią i produkcją rolną, czyli jego agraryzm. Feudalizm nie znał rzymskiego prawa własności, jako prawa do bezwzględnego dysponowania rzeczą przez właściciela. Prowadziło to do powstania pojęcia własności zwierzchniej i własności użytkowej.

Najważniejsze pojęcia związane z feudalizmem